Veperdi Zoltán igehirdetése 2021. június 13.

Szentháromság után 2. vasárnap

Ézs 5, 20-24

Pesthidegkút (Lelkészotthon, Modori u), 2021. június 13.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet anyaszentegyházunk, Szentháromság ünnepe után a második vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Ézs 5,20-24-ben, a következőképpen:

Jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz, akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják, akik azt állítják a keserűről, hogy édes, az édesről pedig azt, hogy keserű! Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Jaj azoknak, akik a borivásban hősök, és vitézek az italok keverésében, akik vesztegetésért igaznak mondják ki a bűnöst, de az igazaknak elvitatják az igazát. Ezért ahogyan a tarlót megemésztik a lángnyelvek, és a széna összeroskad a tűzben, úgy korhad el gyökerük. Viráguk elszáll, mint a por, mert megvetik a Seregek URának tanítását, és utálják Izráel Szentjének beszédét(Ézs 5,20-24).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Íme, az egyházi esztendő második félévében járunk immár. S hadd emlékeztessek itt egyfelől arra, hogy téves dolog az egyházi év második felét „ünneptelen félévnek” nevezni. Mert nekünk, akik a feltámadott Krisztusba vetett hittel élünk, minden vasárnap ünnep! Krisztus ünnep! A feltámadott Krisztusra tekintő, Őt dicsőítő ünnep!

“Veperdi Zoltán igehirdetése 2021. június 13.” Tovább olvasása

Vasárnap 2021. június 13. 9:30 Istentisztelet, délután 17:00 Családi Istentisztelet úrvacsorával a templomban és online

Kedves Testvérek!
Istentisztelet:


Családi Istentisztelet:

A tanévzáró hálaadáson köszönjük meg hitoktatóink Erdélyi Kata, Baloghné Vincze Katalin, dr. Labossáné Sánta Anikó és Nyírő Gábor szolgálatát.
Nagy örömmel várjuk a Testvéreket úrvacsorai alkalmainkra.
A megújult úrvacsorai forma járványvédelmi szabályai:
Egy sorban, egyenként, egymástól megfelelő távolságra járulunk az úr oltárához.
A lelkész a mellékelt képen látható úgynevezett intinkciós kelyhet (a kelyhet és az ostyatartót egyesíti, és bemártásos osztást tesz lehetővé) használja.
. kép.png
A lelkész a bemártott ostyát az úrvacsorázó kinyújtott tenyerébe helyezi fizikai kontaktus nélkül.
Az úrvacsora előtti kézrátételes áldás még szünetel.
Mindenkit várunk szeretettel!
Fodor Viktor lelkész

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. június 6.

Szentháromság után 1. vasárnap

Lk 16, 19-31

Pesthidegkút, 2021. június 6.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.  Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után az első vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Lk 16, 19-31-ben, a következőképpen:

Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezenfelül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra! Ő pedig ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül(Lk 16,19-31).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Mindenek előtt arra tényre emlékezzünk, hogy Szentháromság ünnepe után járunk, mindössze egy héttel.

Azért fontos ezt most hangsúlyoznunk, mert immár a teljes kinyilatkoztatás előttünk van. Íme, Karácsony ünnepkörében megismertük, hogy a teremtő Isten, a testté lett Igében eljött a földre. Húsvét ünnepe pedig annak a kijelentése, hogy az Atya Isten megváltott minket a Fiú Isten halála és feltámadása által. S végül Pünkösd, a Szentlélek kitöltésének ünnepe. Ő a Pártfogó, aki az Atyától és a Fiútól jön. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. június 6.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. május 30.

Szentháromság ünnepe

Jn 3, 1-15

Pesthidegkút, 2021. május 30.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepén az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Jn 3,1-15-ben a következőképpen:

Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét? Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt: Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony, bizony, mondom neked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne(Jn 3,1-15).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szentháromság ünnepén János evangéliumából, Jézus Krisztus és Nikodémus beszélgetése ösztönöz bennünket gondolkodásra az ige felett.

Az esemény történetiségét tekintve számos kérdés vethető föl. Így például, miért éjjel ment Nikodémus Jézushoz? Talán félt a zsidóktól? Talán nem akarta, hogy kiderüljön: őbenne nincs az a gonosz indulat Jézussal szemben, amely a Nagytanács többi tagját egészen a halálos ítélet kimondásáig vezette? “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. május 30.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése 2021. május 23.

Pünkösd második napja

Zsolt 51, 12-15

Pesthidegkút (Lelkészotthon, Modori u), 2021. május 24.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk, Pünkösd második napjára, az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Zsolt 51,12-15-ben, a következőképpen:

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem! Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád(Zsolt 51,12-15).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Pünkösd második napján, a bevezető zsoltárban is – természetesen – bibliai igeverseket hallottuk. De az első mondat, amelyet ma, az oltári ige kezdő verseként, ténylegesen a Bibliából olvastam föl, ez volt: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen(Jn 3,16).

S ennél jobban ide illő nyitányt el sem lehet képzelni. Hiszen Pünkösd második napja van, amikor a Szentlélek kitöltésével, Isten üdvtervét, a maga teljességében megismerhettük e földön. Mert minden az Isten szeretetével kezdődött, és minden az örök életben éri el végső célját. “Veperdi Zoltán igehirdetése 2021. május 23.” Tovább olvasása

Pünkösdi felügyelői köszöntés

Kedves Testvérek!

Ünnepi köszöntéssel kereslek meg Benneteket, mégpedig János evangéliuma 14, fejezetének 16.-17. versével:

„És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.”

Krisztus Urunk az utolsó vacsora, a lábmosás példamutatása után búcsúzik a tanítványoktól, akik nem értik, mi történik, de Urunk bizonnyal látja értetlenségüket és aggodalmukat, ezért búcsúbeszédében ígéri a vigasztalót, a Szentlelket. Ez az ígéret nem a teljes világnak szól, csak azoknak, akiknek hiányzik Krisztus Urunk személyes látható jelenléte, valamint azoknak, akik érteni akarják elhangzott tanítását. Mégpedig azt, hogy kizárólag rajta keresztül mehetünk az Atyához.

Köszönjük meg a lehetőségét, hogy gyülekezetünkben hétről-hétre Krisztus Urunkról hallhatunk bizonyságtételt nálunk szolgáló lelkészeinktől és hogy ismét együtt kérhetjük Urunk Szentlelkét, hogy Atyánkat és Krisztus urunkat imádó gyülekezetté tegyen bennünket, hogy a Lélek lakjon nálunk és maradjon bennünk!

Ugyaninnen a 26. verssel vigasztalódjunk és kapjunk további biztatást: „Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.”

Kérlek Benneteket kedves Testvérek, használjuk ki az alkalmat, ne a régi életünket folytassuk, hanem fontosnak tartva a lehetőséget keressük Urunkkal Istenünkkel a kapcsolatot főleg így, hogy támogatót is küldött!

Szeretettel:

2021. május 22. Pünkösd ünnepén                                          Békés Tamás felügyelő

Pünkösd ünnepi Istentiszteletek és ökumenikus imaest Gercsén

Kedves Testvérek!

Pünkösd ünnepi Istentisztelet a templomban 2021. május 23. 9:30

Pünkösd hétfői Istentisztelet a templomban 2021. május 24. 9:30

Ökumenikus Imaest Pünkösd utáni csütörtököna Gercse templomban 2021. május 27. csütörtök 18:00

Hagyományainkhoz híven a Pünkösd utáni csütörtökön újra találkozhatunk Gercsén a fentebb jelzett időpontban. Egy esztendeje a járvány miatt elmaradt ez az alkalom, idén már szeretnénk újra közösen, egy akarattal imádkozni a járvány elmúlásáért, a kereszténység megerősödéséértt Hidegkúton, az országban és a világban.

Mindannyiunk biztonsága érdekében az alkalmat a templom előtti szabad téren, az érvényes biztonsági rendszabályok betartásával szervezzük a tavaly szeptemberi imaesthez hasonlóan.
 
Áldott pünkösdi készülődést kívánok! Szeretettel: Fodor Viktor  lelkész

Veperdi Zoltán igehirdetése 2021. május 13.

Mennybemenetel

Jn 20, 16-18

Pesthidegkút, 2021. május 13.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól! Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Mennybemenetel ünnepére az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Jn 20,16-18-ban a következőképpen:

Jézus nevén szólította: Mária! Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbuni! – ami azt jelenti: Mester. Jézus ezt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki(Jn 20,16-18).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Húsvét óta negyven nap telt el. Feljegyezték az evangéliumok, és Pál levelei is tanúskodnak arról, hogy a feltámadott Jézus hányszor, hogyan és kik előtt jelent meg, mielőtt felvitetett a mennybe. “Veperdi Zoltán igehirdetése 2021. május 13.” Tovább olvasása