Verasztó Teodóra igehirdetése, 2020. 04. 26.

ApCsel 20,25-31

„És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek tehát gondot magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy három évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat.” ApCsel 20,25-31

A húsvét utáni 2. vasárnapot jó pásztor vasárnapjának is nevezik. Jézus, a jó Pásztor nemcsak táplál, gondot visel, védelmez, hanem életét adta értünk. Ezt láthatjuk húsvét fényében.

“Verasztó Teodóra igehirdetése, 2020. 04. 26.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. 04. 19.

Húsvét után első vasárnap

Zak 8, 6-8

Pesthidegkút, 2020. április 19.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Húsvét után az első vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk a Zakariás 8, 6-8-ban, a következőképpen: „Ezt mondja a Seregek Ura: Bár lehetetlennek tartja a megmaradt nép, hogy ez így legyen abban az időben, az én számomra ez mégsem lehetetlen – így szól a Seregek Ura. Ezt mondja a Seregek Ura: Íme, én kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről. Hazahozom őket, és Jeruzsálemben laknak; az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, valósággal és igazán(Jn 12,12-19).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Húsvét után, az első vasárnapon, a feltámadott Jézus Krisztus, mint az új élet Teremtője áll előttünk. Húsvéttal mindenképpen valami új kezdődött. Erre mutat a mai vasárnap neve is: „Quasi modo geniti”, azaz „Mint újszülött csecsemők”. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. 04. 19.” Tovább olvasása

Reformáció és gazdaság, Dr. Korényi Zoltán előadása

Dr. Korényi Zoltán 2018. április 28-i gyülekezeti napunkon tartott előadást Reformáció és gazdaság címmel. A teljes előadás itt olvasható.

Az előadó végső megállapításai és üzenetei

(1) A protestáns közösségek megjelenése versenyhelyzetet teremtett a
jóért való küzdelemben – hasznos az emberiség számára.
(2) Isten szolgálatának több irányú megközelítése
innovációt hozott az
emberek hitéletébe.
(3) A
puritán szemléletű gazdaságetika jó az embernek.
(4) A protestáns többségű országok gazdasági teljesítménye
tendenciaszerűen nagyobb.
(5) A protestáns többségű országokban a visszaélések gyakorisága
tendenciaszerűen alacsonyabb
lehet (?).
(6) Hívőnek lenni, puritánnak lenni
gazdasági előny az ország számára.

I. Legyen a gazdaságfejlesztés központi eleme a hozzáadott érték
termelése. Ez is istentisztelet.
II. Minden nap újuljunk meg, legyünk reformátorok Jézus Krisztusban !!!

ZÁRÓ ÜZENET
„És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy
bánjatok velük.„