Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. január 17.

Vízkereszt után második vasárnap

Jn 2, 1-11

Pesthidegkút, 2021. január 17.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet Vízkereszt után a második vasárnapra az igehirdetés alapjául választottam! Feljegyezve találjuk Jn 2,1-11-ben következőképpen:

A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: Nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: Bármit mond nektek, tegyétek meg! Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: Töltsétek meg a vedreket vízzel! És megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak! Ők pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne(Jn 2,1-11).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Igénk jóvoltából, ezen a vasárnapon tovább haladunk Jézus földi életének megismerése útján. Hiszen Karácsony, azaz a megszületés története óta, sorra elénk kerültek már azok az események, amelyek a Megváltó gyermekkorából az evangéliumokban feljegyeztettek. Legutóbb a 12 éves Jézus a templomban.

Ma a kánai menyegzővel folytatódik a sor, amelyet János azzal a magyarázattal vett fel az evangéliumába, hogy „Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában(Jn 2,11). Mintegy bevezetésül annak a 34 csodának, amelyeket a szerző, könyvében megörökített. János szerint Kánában Jézus így jelentette ki dicsőségét, amelyet Karácsonykor a pásztorok, és Vízkeresztkor a napkeleti bölcsek előre megláttak. S ezen a vasárnapon, előttünk ragyog fel Krisztus dicsősége ebben a történetben. Lássuk is, hogyan lesz ez! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. január 17.” Tovább olvasása

Ökumenikus imahét kezdő áhítat Pesthidegkúton

Kedves Testvérek!

Idén nem találkozhatunk valós jelenléttel egymás templomában.
Az imahét kezdő alkalma premier közvetítéssel. Az áhítat 17-e vasárnap 16 órától érhető el:

Mindenkit szeretettel várunk online, hogy egyek legyünk lélekben és  imádságban.
Kérem a Testvéreket, ki-ki a saját köreiben működő levelező listán ossza meg ezt az elérhetőséget, hogy széles körben részesei lehessünk ennek az ünnepi alkalomnak.
Ezen kívül az ÖKU szervezésében még két video formájában elérhető alkalom segítheti az imádságos elmélyülést, s amelyek segítségével legalább virtuális közösségi imádságban fordulhatunk Teremtő Istenünkhöz. A későbbiekben megadjuk majd az események elérhetőségét.
Addig is forgassuk szívünkben-lelkünkben az imahét vezérgondolatát:
“Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek.” (Jn 15, 5-9)
Isten áldása kísérjen bennünket idén is!
Dobó György
másodfelügyelő

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. január 10.

Vízkereszt után első vasárnap

1Móz 9, 12-16

Pesthidegkút, 2021. január 10.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet Vízkereszt ünnepe után első vasárnapra anyaszentegyházunk az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk 1Móz 9,12-16-ban a következőképpen:

Majd azt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre: szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök. Amikor felhővel borítom be a földet, és feltűnik a szivárvány a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségemre, amelyet veletek és minden élőlénnyel kötöttem, amely testben él, és nem válik többé a víz özönvízzé minden élőlény pusztulására. Ha ott lesz a szivárvány a felhőn, látni fogom, és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Vízkereszt ünnepe után az első vasárnapon, még mindig itt ragyog fölöttünk Karácsony fénye, és Jézus Krisztus dicsősége. Ennek megfelelően, a Vízkereszt utáni vasárnapok fő mondanivalója az, hogy Jézus Krisztus dicsősége megjelent a világban. S ezen belül ma az Isten dicsőségéről kell szólnunk. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. január 10.” Tovább olvasása

Istentiszteletek 2021. január 10-én vasárnap

Kedves Testvérek!

Gyülekezeti életünk istentiszteleti rendjének megfelelően -online- istentisztelet délelőtt 9 óra 30 perc: Igét hirdet Veperdi Zoltán lelkész.

Élő közvetítés a YouTube csatornánkon.

Családi Istentisztelet (szintén online) délután 17 óra. Igét hirdet Fodor Viktor lelkész.

Élő közvetítés a YouTube csatornánkon.

Szeretettel várunk Titeket!

A szolgálók nevében: Fodor Viktor lelkész

Veperdi Zoltán Vízkereszt ünnepi igehirdetése, 2021. 01. 06.

Vízkereszt ünnepe

Ef 3,1-7

Pesthidegkút, 2021. január 6.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet Vízkereszt ünnepére az igehirdetés alapjául választottam! Feljegyezve találjuk Ef 3,1-7-ben a következőképpen:

1Ezért vagyok én, Pál Krisztus Jézus foglya értetek, a pogányokért. 2Ha ugyan hallottatok arról, hogy Isten kegyelme milyen szolgálatot bízott rám a ti javatokra, 3amikor kinyilatkoztatásával megismertette velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam. 4Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én Krisztus titkát, 5amely más nemzedékek idején nem vált ismertté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kinyilatkoztatta szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által: 6hogy tudniillik a pogányok örököstársaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is Krisztus Jézusért az evangélium által. 7Ennek lettem szolgájává Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem.

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Vízkereszt ünnepének, s a Vízkereszt utáni vasárnapoknak fő mondanivalója, hogy Jézus Krisztus dicsősége megjelent a világban. S ennek megfelelően, ezen az ünnepen, Jézus Krisztus, „A világ Világossága” áll előttünk. “Veperdi Zoltán Vízkereszt ünnepi igehirdetése, 2021. 01. 06.” Tovább olvasása

Vízkereszt ünnepi istentisztelet

Vízkereszt Ünnepi Istentisztelet

Január 6. szerda 18:00. Élő közvetítés a YouTube csatornánkon.

Igét hirdet: Veperdi Zoltán lelkész

Részletek Dr. Jánossy Lajos Az egyházi év útmutatása című tanulmányából

III. Epifánia (Vízkereszt)

Epifánia (epiphaneia, theophaneia = Isten Fiának megjelenése, Isten eljötte, ittlétének és dicsőségének kinyilatkoztatása, a testté lett Ige isteni dicsőségének felragyogása) az egyházi év második nagy Krisztus ünnepe (jan. 6), amely régebbi a karácsonynál és keletről terjed el nyugaton is. “Vízkereszt ünnepi istentisztelet” Tovább olvasása

Túri Krisztina igehirdetése, 2021. január 3.

1Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: „Ki a nagyobb a mennyek országában?” 2Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, 3és ezt mondta: „Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. 4Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. 5És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. (Máté 18, 1-5)

Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban!

Az év első vasárnapján az a kérdés, ki az első? A tanítványok rangvitája akörül az örökzöld téma körül forog, hogy: ki kit fog megelőzni, kinek lesz magasabb pozíciója, fontosabb helye, nagyobb hatalma – az eljövendő Isten országában. Mert az ember, még ha tanítvány is, csak a már ismert rendszerekben tud gondolkodni. Hogyan alakul a rangsor. Megszoktuk már ennek a világnak a törvényeit, és a királyság a mi fogalmaink szerint hierarchiát feltételez. “Túri Krisztina igehirdetése, 2021. január 3.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. január 3.

Az év első vasárnapja

 Mt 18, 1-5

 Pesthidegkút, 2021. január 3.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet Anyaszentegyházunk az esztendő első vasárnapjára az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Mt 18,1-5-ben a következőképpen:

1Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: Ki a nagyobb a mennyek országában? 2Ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, 3és ezt mondta: Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. 4Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. 5És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be.

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Azt gondolom, az új esztendő, vagyis az Úr 2021. évének első vasárnapján, első szavunk nem lehet más, csak a hála. Adjunk hát hálát Istennek azért, hogy az elmúlt évben megőrzött bennünket! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. január 3.” Tovább olvasása