Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. július 26.

Szentháromság után 8. vasárnap

1Jn 4, 1-8

Pesthidegkút, 2021. július 25.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után a nyolcadik vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk 1Jn 4,1-8-ban a következőképpen:

Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. 6Mi Istentől valók vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévelygés lelkét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet(1Jn 4,1-8).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! János első levele a Krisztus utáni első évszázad végén keletkezett, amikor az egyháztörténetből egy szakasz már lezajlott. Az írás formai szempontból nem tekinthető levélnek, mert hiányzik belőle a levélfő, a megszólítás és a befejezés. Tartalmából mégis az derül ki, hogy a szerző egy pogány környezetben élő és gnosztikus hatásnak kitett keresztyén közösséghez írt azért, hogy a hitet hirdesse és védelmezze. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. július 26.” Tovább olvasása

Gazsóné Verasztó Teodóra igehirdetése, 2021. július 18.

„Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz Fiáról. 11Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. 12Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.13Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.”

1Jn 5,10b-13

Akié a Fiú, azé az élet…. De milyen életről van itt szó? Mi is az élet? Ha belegondolunk, nem is mindig könnyű különbséget tenni élet és halál között, olykor elég keskeny a határ az élet és halál mezsgyéjén. Pl. ha valaki nagyon súlyos beteg, arra szokták mondani, hogy élő halott. Lelkészként a diakóniában gyakran jelen vagyok élet és halál mezsgyéjén, haldoklók mellett. Különösen is szívszorító helyzet a családtagok, környezet, lakótársak, dolgozók számára egyaránt, amikor a haldoklás hosszú folyamat, amikor már teljes a leépülés, a beteg csak fekszik magatehetetlenül, kiszolgáltatottan, esetleg gépek tartják életben. Szokták is mondani: ez már nem élet, csak vegetálás. Miért engedi az Isten? Vajon hol van a határ az élet és a vegetálás között? Nehéz, súlyos etikai kérdések ezek, amelyekre nem mindig találunk választ. “Gazsóné Verasztó Teodóra igehirdetése, 2021. július 18.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. július 18.

Szentháromság után 7. vasárnap

Mt 7, 7-11

 Pesthidegkút, 2021. július 18.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk, Szentháromság ünnepe után a hetedik vasárnapra az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Máté 7,7-11-ben a következőképpen:

Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Vagy ki az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle, vagy amikor halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérnek tőle?(Mt 7,7-11).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Jézus, miután elhívta első tanítványait, bejárta egész Galileát. Nemcsak az emberek testi gyöngeségeit, hanem a lelkieket is orvosolta: gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget, és hirdette a mennyek országának evangéliumát. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. július 18.” Tovább olvasása

Istentisztelet: Szentháromság ünnepe u. 7. v. 2021. július 18. vasárnap 9:30 templom

Kedves Testvérek!

Mindenkit várunk istentiszteletünkre mind élő, mind online formában.

Szolgál: Gazsóné Verasztó Teodóra lelkésznő

Mivel templomunk helyzetéből adódóan közintézménynek számít, ezért kérjük a testvéreket, viseljenek maszkot alkalmunkon és tartsák be gyülekezetünk járványügyi szabályzatát továbbra is.
Szeretettel: Fodor Viktor lelkész

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. július 11.

Szentháromság után 6. vasárnap

Kol 2, 12-15

Pesthidegkút (Lelkészotthon, Modori u), 2021. július 11.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk, Szentháromság ünnepe után a hatodik vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Kol 2,12-15-ben, a következőképpen:

A keresztségben vele együtt voltatok eltemetve, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk(Kol 2,12-15).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Engedtessék meg, hogy Szentháromság ünnepe után a hatodik vasárnapon is hangoztassam az örömhírt: Isten hív minket! Hív bűnbánatra, hív megtérésre, hív az örök életre! Mert szeret! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. július 11.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. július 4.

Szentháromság után 5. vasárnap

Jn 1, 42-51

Pesthidegkút, 2021. július 4.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk a Szentháromság ünnepe után az ötödik vasárnapra az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Jn 1,42-51-ig a következőképpen:

Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: Te Simon vagy, Jóna fia: téged Kéfásnak fognak hívni – ami azt jelenti: Kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni. Találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá: Kövess engem! Fülöp pedig Bétsaidából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: a názáreti Jézust, József fiát. Származhat-e valami jó Názáretből? – kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp így válaszolt: Jöjj, és lásd meg! Amikor Jézus látta, hogy Nátánaél közeledik feléje, azt mondta róla: Íme, egy igazi izráelita, akiben nincsen álnokság. Nátánaél megkérdezte tőle: Honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki: Mielőtt Fülöp idehívott téged, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánaél így szólt hozzá: Mester, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel királya! Jézus így válaszolt neki: Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette: Bizony, bizony, mondom nektek: meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak, és leszállnak az Emberfiára(Jn 1 42-51).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! János írása egy dologban lényegesen eltér az első három evangéliumtól. Míg amazok Jézus életét, csodáit és tanítását azzal a szándékkal tárják az olvasó elé, hogy belőlük előbb vagy utóbb mindenkiben megszülessen a felismerés, miként a római századosban a keresztfa tövében: „Bizony ez az ember Isten Fia volt(Mt 15,39). Addig János ezzel kezdi: „Az Ige testté lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét(Jn 1,14). Ő tehát előre megmondja, hogy a Messiásról fog szólni. S azután e kijelentés fényében vizsgálva az utána következő eseményeket, magunk is meggyőződhetünk igazáról. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. július 4.” Tovább olvasása