Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. november 29.

Ádvent 1. vasárnap

1Pt 1, 22-25

Pesthidegkút, 2020. november 29.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet Anyaszentegyházunk Ádvent első vasárnapjára az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk 1Pt 1,22-25-ben a következőképpen:

22Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, 23mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. 24„Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, 25de az ÚR beszéde megmarad örökké.”Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek.”

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Íme, Ádvent első vasárnapja van újra. Ismét megkezdődik egy új egyházi esztendő! Engedtessék meg, hogy most először hadd kívánjak minden kedves Testvéremnek boldog új egyházi évet! S mivel az én gondolkodásomban a boldogság mennyei fogalom, akkor hitem szerint ez az egyházi esztendő is a mennyhez fog közelebb vinni, mindannyiunkat. Ezt kívánom tehát, hogy megvalósuljon az előttünk álló egyházi évben, és szívből remélem, hogy be is fog teljesedni! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. november 29.” Tovább olvasása

Vasárnapi istentisztelet. Adventi gyertyagyújtási liturgia, családoknak, otthonra.

Kedves Testvérek!

Vasárnap, november 29-én, 9:30-kor istentisztelet templomunkban, online YouTube közvetítéssel. Szolgál: Fodor Viktor lelkész.

Adventi gyertyagyújtási liturgia, családoknak, otthonra

A zöldellő fényű koszorú: egy darabnyi élet. Advent négy vasárnapján este, amikor a koszorú körül összejön a család. A szobában minden fényt eloltunk, hogy minden vasárnap csak az eggyel több gyertya fénye világítson. Az imádságot az egyik szülő, az elmélkedést a másik szülő, vagy valamelyik nagyobb gyermek olvassa fel jól érthetően.

I. Vasárnap

Apa: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ének: egy adventi ének.: 131   https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek131.htm

Elmélkedés: Az első gyertya fénye jelenti azt a szerény reménysugarat, amely több évszázadon át az Ószövetség sötétségében pislákolt. “Ujjongj, örvendj Sion leánya, Jeruzsálem és népem, mert íme én majd eljövök, és benned lakom, úgymond az Úr” (Zak 2,10). Magunkon tapasztaljuk, hogy milyen rokkant az ember Isten nélkül. Sokan még ma is minden örömüket csak a földön keresik. Ebben a sikertelen próbálkozásban, kilátástalanságban úgy világít Isten ígéretének reménysugara, mint ez a kis gyertya világít a sötétségben.

Egyetlen vigaszunk, eligazítónk az elhagyatottságunkban: Krisztus!

Köszönjük Jézus, hogy eljöttél, Te vagy a mi reményünk és hitünk világa. Isten a Fiát, Krisztus a szívét adta az embereknek ajándékba. Mit adunk mi embertársainknak és Neked, Istenünk? Add, Urunk, hogy tudjunk nagylelkűek lenni, amint Te is nagylelkű vagy velünk szemben!

A szülő vagy valamelyik nagyobb gyermek a következő imát mondja el: Ó szent Napkelet, az örök fénynek ragyogása, az igazság napja, jöjj el, világosítsd meg azokat, akik a homályban és a halál árnyékában ülnek.

SZÜLŐ: Most imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk…

Befejezésül: Egy adventi ének: 141  https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek141.htm

Ádventi bevezető

Részletek Dr. Jánossy Lajos Az egyházi év útmutatása című tanulmányából

Adventi hagyományok Az ádvent (adventus Domini = az Úr eljövetele) karácsony előkészületi időszaka. – Első percétől fogva a felkelő napra, a világ Világosságára mutat és a hozzánk alászálló mennyei Király eljöttére, az inkarnációra: az Ige testté levésének csodálatos kegyelmi tényére irányítja figyelmünket. Ezért jellemzi a várakozás és a bűnbánat.

Az ádventi várakozásban már itt van valami a karácsonyi örömből, szelíd fénye enyhíti az előkészületi időszak komolyságát. “Ádventi bevezető” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. november 22.

Szentháromság ünnepe utáni utolsó,

Örökélet vasárnap

Mt 24, 37-51

Pesthidegkút, 2020. november 22.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet Anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után utolsó, azaz Örökélet vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Mt 24,37-51-ben a következőképpen:

Mert ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, két asszony őröl a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok! Gondoljatok arra, ha tudná a ház ura, hogy mikor jön el éjjel a tolvaj, akkor virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok! Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az úr, hogy a maga idejében eledelt adjon nekik? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön! Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig az a gonosz szolga így szólna szívében: Késik az én uram – és verni kezdené szolgatársait, és együtt enne és inna a részegesekkel; megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja; akkor kettévágatja, és a képmutatók sorsára juttatja: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás(Mt 24,37-51).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Íme, az egyházi esztendő utolsó vasárnapján is, hangozzék föl még egyszer az örömhír: Isten hív minket. Hív bűnbánatra, hív megtérésre, hív az örök életre. Mert szeret!

S Istennek eme hívása, most szól a legélesebben, amikor világosan előttünk van, hogy eljön ennek a világnak az utolsó napja, és bekövetkezik az ítélet. S akkor azok, akik istentelenül éltek ezen a földön, elveszik méltó büntetésüket. Akik pedig istenfélelemben igyekeztek felkészülni erre a várva várt órára, kegyelemből elnyerik jutalmukat, az örök életet! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. november 22.” Tovább olvasása

Vasárnapi istentisztelet

Kedves Testvérek!

Vasárnap, november 22-én istentisztelet templomunkban 9:30-kor.

Az alkalom online is követhető YouTube csatornánkon.

Lelki felkészülésként kérem olvassátok el a csatorna kísérőszövegét, hallgassátok meg Bach erre a vasárnapra írt kantátáját (link a kísérőszövegben).

Sok gyülekezetben, köztünk a miénkben is ezen a vasárnapon emlékezünk meg elhunyt testvéreinkről imádságban.

“Madocsai Miklós nyugalmazott evangélikus lelkész összeállítást készített bibliai igékről és híres magyar költők verseiről, amelyek a múlandóságról és az örök életről szólnak. A mostani vészterhes időkben bátorítást adhatnak ezek a sorok.” A 92 oldalas összeállítás elérhető az evangelikus.hu honlapon: https://www.evangelikus.hu/versek-es-igek-mulandosagrol-es-az-orok-elet-remenysegerol

Szeretettel,

Fodor Viktor lelkész

Erős vár a mi Istenünk!

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. november 15.

Szentháromság ünnepe után utolsó előtti vasárnap

Jel 22, 12-14

Farkasrét, 2020. november 15.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után az utolsó előtti vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Jel 22,12-14-ben a következőképpen:

Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba(Jel 22,12-14).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az elmúlt vasárnap arra figyelmeztetett bennünket, hogy az ítélet felé haladunk. S a következő, az egyházi év utolsó, azaz Örökélet vasárnapja, azt az örömhírt emeli magasra előttünk, hogy mi az újjáteremtő Isten színe elé készülünk! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. november 15.” Tovább olvasása

Vasárnapi (november 15.) istentisztelet

Kedves Testvérek!
Vasárnapi Istentiszteletünket megtartjuk a szokott időben 9 óra 30 perckor szeretett templomunkban.
A járványügyi helyzetre való tekintettel online is részt lehet venni élő közvetítésen az alábbi linken:

https://www.youtube.com/watch?v=XQCNd1pZQgk&feature=youtu.be

Igét hirdet: Fodor Viktor lelkész
Mindenkit szeretettel várunk!
Bach minden vasárnaphoz írt kantátát!
Az eheti (Szentháromság utáni 26. vasárnap) kantátáta itt található:

A kantáta szövegének magyar fordítása elérhető itt.

Fodor Viktor lelkész
Erős vár a mi Istenünk!

2020. 09. 25. – Sztehlo Gábor születésnap

Sztehlo Gábor születésnapjára emlékeztünk a róla elnevezett szeretetotthon (II.ker. Bátori L. u. 8.) falán elhelyezett emléktábla koszorúzásával 2020. szeptember 29-én. Az alkalmon Gregersen-Labossa György intézményi lelkész szolgált.  Több éneket is énekeltünk lelkész úr gitár vezetésével. Áhítatot is tartott és együtt imádkoztunk. Juhász Endre testvérünk (aki 64 éve az intézmény lakója) imádságát Kiss Erika olvasta fel. Az eseményen készült fotók az alábbi galériában elérhetők.

A születésnap alkalmából megemlékezést tartottak a Deák téren és a Farkasréti temetőben is. Az itt készült fényképek az evangelikus.hu oldalon megtekinthetők.

 

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. november 8.

Szentháromság ünnepe után

utolsó előttit megelőző vasárnap

Jel 14, 12-13

 Pesthidegkút, 2020. november 8.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után utolsó előttit megelőző vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Jel 14,12-13-ban a következőképpen:

Itt van szükség a szentek állhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket(Jel 14,12-13).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Íme, az elmúlt vasárnapon arról szóltak az igehirdetések, hogy nekünk a hit harcában kell folytatnunk földi életünket. Melynek során halljuk Isten szavát, az evangéliumot, amellyel Isten bűnbánatra, megtérésre, és az örök életre hív! Mert szeret! A mai vasárnap pedig, egyenesen azt a kijelentést állítja elénk, hogy „Az ítélet felé!” haladunk. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. november 8.” Tovább olvasása