Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. augusztus 23.

Szentháromság után 11. vasárnap

Mt 6, 12.14-15

Pesthidegkút, 2020. augusztus 23.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk a Szentháromság ünnepe után a tizenegyedik vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Följegyezve találjuk Mt 6,12.14-15-ben, a következőképpen:

És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket(Mt 6,12.14-15).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Mai igénk tehát, Máté evangéliuma szerint, mint ezt bizonyára mindannyian felismertük, a Miatyánk ötödik kérése és a hozzá fűzött kiegészítés. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. augusztus 23.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. augusztus 16.

Szentháromság ünnepe után tizedik vasárnap

Zsid 11, 1-12

Pesthidegkút, 2020. augusztus 16.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után a tizedik vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Zsid 11,1-12-ben a következőképpen:

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot Istennek, mint Kain, és hit által nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hit által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyeket még nem láthatott, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hit által kapott erőt arra is, hogy a meddő Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egy embertől, aki már közel volt a halálhoz, származtak olyan sokan, mint az ég csillagai és mint a tenger partján a föveny, amely megszámlálhatatlan(Zsid 11,1-12).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szentháromság ünnepe után a tizedik vasárnap fordulópont az egyházi esztendő második felében. Isten hívása továbbra is hangzik felénk, de most már arról is bizonyságot teszünk, hogy „Akiket Isten elhívott, azokat meg is igazította”(Ágenda). “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. augusztus 16.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. augusztus 9.

Szentháromság ünnepe után kilencedik vasárnap

2Thessz 3,1-5

Pesthidegkút, 2020. augusztus 9.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után a kilencedik vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk 2Thessz 3,1-5-ben a következőképpen:

“1És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is, 2és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől: mert nem mindenkié a hit. 3De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. 4Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendelünk, azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni. 5Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus állhatatosságára.” (2Thessz 3,1-5)

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szentháromság ünnepe után a kilencedik vasárnapon, ismét arra kapunk útmutatást, hogy hogyan felelhetünk Istennek felénk hangzó hívására. Nos, ma azt a felszólítást kapjuk, hogy „Hűség és engedelmesség által Krisztussal közösségben!” S íme, mondanivalónk kifejtéséhez Pál apostolnak a thesszalonikaiakhoz írt második leveléből van előttünk Isten igéje. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. augusztus 9.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. augusztus 2.

Szentháromság ünnepe után nyolcadik vasárnap

1Kor 8, 1b-13

Fébé Anyaház, Modori u., 2020. augusztus 2.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után a nyolcadik vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk 1Kor 8,1-13-ban a következőképpen:

1Ami pedig a bálványáldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete: az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. 2Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell. 3De ha valaki szereti Istent, azt már ismeri Isten.
4Ami tehát a bálványáldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy. 5Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok isten és sok úr van, 6nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, és egyetlen Urunk Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is őáltala. 7Viszont nem mindenkiben van meg ez az ismeret, sőt némelyek a bálványimádás régi szokása szerint a húst még mindig bálványáldozati húsként eszik, és lelkiismeretük, mivel erőtlen, beszennyeződik.
8Az étel pedig nem visz minket Istenhez közelebb; ha nem eszünk, nem lesz belőle hátrányunk, és ha eszünk, abból sem lesz előnyünk. 9De vigyázzatok, nehogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközést váltson ki az erőtlenek között. 10Mert ha valaki látja, hogy te, akinek ismereted van, a bálványtemplom asztalánál ülsz, vajon nem fog-e erőtlen lelkiismerete felbátorodni arra, hogy ő is megegye a bálványáldozati húst? 11És így ismereteddel vesztét okozod erőtlen testvérednek, akiért Krisztus meghalt. 12Így amikor a testvérek ellen vétkeztek, és erőtlen lelkiismeretüket megsértitek, Krisztus ellen vétkeztek. 13Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszem húst soha, hogy őt meg ne botránkoztassam” (1Kor 8,1-13)

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szentháromság ünnepe után a nyolcadik vasárnapon, még mindig abban a nagy gondolatkörben vagyunk, hogy nekünk felelnünk kell Isten hívására. S a mi válaszunk rendesen a hitünkről, és az Isten iránti szeretetünkről való bizonyságtétel kell legyen.

Íme, ebben az összefüggésben szólal meg a mai mondanivalónk is: „Szeretet által Isten gyermekeivé!” “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. augusztus 2.” Tovább olvasása