Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. július 26.

Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnap

Jn 5, 10b-13

Pesthidegkút, 2020. július 26.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után a hetedik vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk 1Jn 5,10b-13-ban a következőképpen:

Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz Fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van(1Jn 5,10b-13).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! „Hit által örök életre” – mondja Ágendánk jelmondatul nekünk ezen a vasárnapon. Mindjárt egy hatalmas örömhírt fedezhetünk föl ebben. Mert nem azt a kérdést veti föl, hogy van-e örök élet, hanem azt az utat mutatja meg nekünk, amely által mi eljuthatunk az örök életre. Örök élet tehát van! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. július 26.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. július 19.

Szentháromság ünnepe után hatodik vasárnap

ApCsel 19, 1-7

Pesthidegkút, 2020. július 19.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után a hatodik vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk ApCsel 19,1-7-ben a következőképpen:

Amíg Apollós Korinthusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket, Efezusba érkezett. Ott néhány tanítványra talált, és így szólt hozzájuk: Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek: Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek. Ezután megkérdezte tőlük: Akkor milyen keresztséget kaptatok? János keresztségét – válaszolták ezek. Pál ekkor így szólt: János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak, és prófétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mintegy tizenketten voltak(ApCsel 19,1-7). Ámen

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az egyházi esztendő második felében, a Szentháromság ünnepe utáni vasárnapokon, eleddig arról szóltunk, hogy Isten hív minket, s nekünk felelnünk kell Isten hívására. Azt is hallottuk, hogy ez a mi feleletünk egyfelől az irgalmasság kell legyen, amelyet a felebarátaink felé gyakorolunk. Másfelől, része a mi feleletünknek a Krisztusról való bizonyságtétel is, amiről az elmúlt vasárnapon hallottunk.

S íme, ezt követően ma, tehát Szentháromság ünnepe után a hatodik vasárnapon, arra nézve kapunk útmutatást, hogy a mi bizonyságtételünk hogyan, és mitől lesz teljessé. Amit Ágendánk ebben a mondatban foglal össze: „Keresztség által megtérésre!”. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. július 19.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. július 5.

Szentháromság ünnepe után negyedik vasárnap

Róm 2, 14-24

 Lelkészotthon, Modori u., 2020. július 5.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után a negyedik vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Róm 2,14-24-ben a következőképpen:

“14Mert amikor a törvényt nem ismerő népek természetükből fakadóan cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmagukban hordozzák a törvényt. 15Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete a szívükbe van írva, bizonysága ennek lelkiismeretük és gondolataik, melyek hol vádolják, hol felmentik őket 16azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek titkait az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által.

A törvény alatt élők bűnössége

17Ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és Istennel dicsekszel, 18és ismered az ő akaratát, és el tudod dönteni, mi a helyes, hiszen megtanultad a törvényből; 19és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, a sötétben járók világossága, 20az oktalanok nevelője, a kiskorúak tanítója, mert tied a törvényben megtestesült ismeret és igazság: 21ha tehát mást tanítasz, önmagadat nem tanítod? Aki hirdeted: ne lopj, lopsz? 22Aki azt mondod: ne paráználkodj, paráználkodsz? Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy? 23Aki a törvénnyel dicsekszel, törvényszegéseddel meggyalázod Istent? 24Bizony „miattatok gyalázzák Isten nevét a népek között”, amint meg van írva.” (Róm 2,14-24)

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szentháromság ünnepe után a negyedik vasárnap egyházunkban az irgalmasság vasárnapja. Ezt mutatja meg nekünk az óegyházi evangélium Lukács könyvéből, amelyet ma oltári igeként hallottunk. Emlékszünk, ezzel a felszólítással kezdődött: „Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!”(Lk 2,36). “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. július 5.” Tovább olvasása