Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. május 30.

Szentháromság ünnepe

Jn 3, 1-15

Pesthidegkút, 2021. május 30.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepén az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Jn 3,1-15-ben a következőképpen:

Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét? Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt: Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony, bizony, mondom neked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne(Jn 3,1-15).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szentháromság ünnepén János evangéliumából, Jézus Krisztus és Nikodémus beszélgetése ösztönöz bennünket gondolkodásra az ige felett.

Az esemény történetiségét tekintve számos kérdés vethető föl. Így például, miért éjjel ment Nikodémus Jézushoz? Talán félt a zsidóktól? Talán nem akarta, hogy kiderüljön: őbenne nincs az a gonosz indulat Jézussal szemben, amely a Nagytanács többi tagját egészen a halálos ítélet kimondásáig vezette? “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. május 30.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése 2021. május 23.

Pünkösd második napja

Zsolt 51, 12-15

Pesthidegkút (Lelkészotthon, Modori u), 2021. május 24.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk, Pünkösd második napjára, az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Zsolt 51,12-15-ben, a következőképpen:

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem! Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád(Zsolt 51,12-15).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Pünkösd második napján, a bevezető zsoltárban is – természetesen – bibliai igeverseket hallottuk. De az első mondat, amelyet ma, az oltári ige kezdő verseként, ténylegesen a Bibliából olvastam föl, ez volt: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen(Jn 3,16).

S ennél jobban ide illő nyitányt el sem lehet képzelni. Hiszen Pünkösd második napja van, amikor a Szentlélek kitöltésével, Isten üdvtervét, a maga teljességében megismerhettük e földön. Mert minden az Isten szeretetével kezdődött, és minden az örök életben éri el végső célját. “Veperdi Zoltán igehirdetése 2021. május 23.” Tovább olvasása

Pünkösdi felügyelői köszöntés

Kedves Testvérek!

Ünnepi köszöntéssel kereslek meg Benneteket, mégpedig János evangéliuma 14, fejezetének 16.-17. versével:

„És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.”

Krisztus Urunk az utolsó vacsora, a lábmosás példamutatása után búcsúzik a tanítványoktól, akik nem értik, mi történik, de Urunk bizonnyal látja értetlenségüket és aggodalmukat, ezért búcsúbeszédében ígéri a vigasztalót, a Szentlelket. Ez az ígéret nem a teljes világnak szól, csak azoknak, akiknek hiányzik Krisztus Urunk személyes látható jelenléte, valamint azoknak, akik érteni akarják elhangzott tanítását. Mégpedig azt, hogy kizárólag rajta keresztül mehetünk az Atyához.

Köszönjük meg a lehetőségét, hogy gyülekezetünkben hétről-hétre Krisztus Urunkról hallhatunk bizonyságtételt nálunk szolgáló lelkészeinktől és hogy ismét együtt kérhetjük Urunk Szentlelkét, hogy Atyánkat és Krisztus urunkat imádó gyülekezetté tegyen bennünket, hogy a Lélek lakjon nálunk és maradjon bennünk!

Ugyaninnen a 26. verssel vigasztalódjunk és kapjunk további biztatást: „Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.”

Kérlek Benneteket kedves Testvérek, használjuk ki az alkalmat, ne a régi életünket folytassuk, hanem fontosnak tartva a lehetőséget keressük Urunkkal Istenünkkel a kapcsolatot főleg így, hogy támogatót is küldött!

Szeretettel:

2021. május 22. Pünkösd ünnepén                                          Békés Tamás felügyelő

Pünkösd ünnepi Istentiszteletek és ökumenikus imaest Gercsén

Kedves Testvérek!

Pünkösd ünnepi Istentisztelet a templomban 2021. május 23. 9:30

Pünkösd hétfői Istentisztelet a templomban 2021. május 24. 9:30

Ökumenikus Imaest Pünkösd utáni csütörtököna Gercse templomban 2021. május 27. csütörtök 18:00

Hagyományainkhoz híven a Pünkösd utáni csütörtökön újra találkozhatunk Gercsén a fentebb jelzett időpontban. Egy esztendeje a járvány miatt elmaradt ez az alkalom, idén már szeretnénk újra közösen, egy akarattal imádkozni a járvány elmúlásáért, a kereszténység megerősödéséértt Hidegkúton, az országban és a világban.

Mindannyiunk biztonsága érdekében az alkalmat a templom előtti szabad téren, az érvényes biztonsági rendszabályok betartásával szervezzük a tavaly szeptemberi imaesthez hasonlóan.
 
Áldott pünkösdi készülődést kívánok! Szeretettel: Fodor Viktor  lelkész

Veperdi Zoltán igehirdetése 2021. május 13.

Mennybemenetel

Jn 20, 16-18

Pesthidegkút, 2021. május 13.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól! Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Mennybemenetel ünnepére az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Jn 20,16-18-ban a következőképpen:

Jézus nevén szólította: Mária! Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbuni! – ami azt jelenti: Mester. Jézus ezt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki(Jn 20,16-18).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Húsvét óta negyven nap telt el. Feljegyezték az evangéliumok, és Pál levelei is tanúskodnak arról, hogy a feltámadott Jézus hányszor, hogyan és kik előtt jelent meg, mielőtt felvitetett a mennybe. “Veperdi Zoltán igehirdetése 2021. május 13.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. május 9.

Húsvét után ötödik vasárnap (Rogate)

Lk 18, 1-8

Pesthidegkút (Lelkészotthon, Modori u), 2021. május 9.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk, Húsvét után ötödik vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Lk 18,1-8-ban, a következőképpen:

Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Így szólt: Az egyik városban volt egy bíró, aki Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben! Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában: Ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr: Halljátok, mit mond a hamis bíró! Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?”(Lk 18,1-8)

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Húsvét után az ötödik vasárnapon, még mindig ott ragyog fölöttünk az örömhír: Jézus feltámadt, Jézus él! Még mindig lelkesít minket az örömhír, hogy új életünk van az élő Krisztusban, aki pásztorol is minket. S ez az örömhír indít bennünket ujjongó örvendezésre és lelkendező éneklésre. Mert Jézus feltámadt! Jézus él! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. május 9.” Tovább olvasása

Templomnyitó istentisztelet, 2021. május 9. 9:30, további istentiszteleteink rendje

Kedves Testvérek!

Örömmel tudatjuk, hogy Gyülekezetünk vezetőségének döntése értelmében vasárnaptól az istentiszteleteket a  templomi védekezési szabályzatunk szigorú betartásával személyes jelenléttel és online közvetítéssel tartjuk meg.

Húsvét utáni ötödik vasárnap /Rogate/ 2021. május 9. 9:30 temlom:

Az istentisztelet után az evangélikus élet járvány alatt összegyült számai tematizálva elvihetők, idős testvéreinkhez eljuttathatók.

Biztonsági okokból a május 9. 17:00 órakor tartandó Családi Istentiszteletünket kizárólag online formában tartjuk meg

Mennybemeneteli ünnepi istentisztelet a templomban, 2021. május 13. csütörtök, 18:00:

Mindkét formában várjuk testvéreinket!

Szeretettel: Fodor Viktor lelkész

Erős vár a mi Istenünk!

Rendelkezés az adó 1 százalékáról

Kedves Testvérek!
Ismét esedékes az 1 százalékokról rendelkezés.

Az első 1%-ról, amivel az egyházak felé rendelkezünk nem kell rendelkezni évente, mert azok folyamatosan érvényesek ha már megtettük, visszavonásig.

Emlékeztetőül azért ezt is leírjuk:

A kedvezményezett technikai száma: 0035

A kedvezményezett neve: MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
A második 1%-ról viszont újra és újra rendelkeznünk kell. Ezt 05. hó 20-ig lehet megtenni. Természetesen csak azok rendelkezhetnek, akiknek van adóköteles jövedelme.

Alapítványunk neve:
HIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS ALAPÍTVÁNY 1028 Hidegkúti út 18.

A kedvezményezett adószáma: 18104477-1-41

Kérjük, ne hagyják elveszni ezt a lehetőséget, ne menjen veszendőbe, hanem rendelkezzenek! Ebből az összegből tudjuk támogatni a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat (volt Sarepta) intézményét is.

Szeretettel.
Fodor Viktor lelkész     Békés Tamás felügyelő
Erős vár a mi Istenünk!