Veperdi Zoltán igehirdetése, 2022. január 16.

Vízkereszt után második vasárnap

Tit 1, 1-4

Pesthidegkút, Lelkészotthon, Modori u., 2022. január 16.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Vízkereszt után a második vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Tit 1,1-4-ben, a következőképpen:

“1Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint 2az örök élet reménységére, amelyet Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért, 3igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével, amelyre megbízást kaptam a mi üdvözítő Istenünk rendeléséből. 4Titusznak, a közös hitben való igaz fiamnak: Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől.”

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Két héttel Vízkereszt ünnepe után, itt ragyog még felettünk annak fénye, a világ Világossága. Első jelként megjelenve a tanítványoknak a Kánai menyegzőn, amikor Jézus – ahogyan azt ma az oltári igénkben hallottuk – a vizet borrá változtatta. A tanítványai pedig hittek benne. S e világosság fényében, amíg az elmúlt vasárnap az Isten dicsőségéről szóltunk, úgy ma, tehát Vízkereszt után a második vasárnapon, az Isten akaratáról kell beszélnünk! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2022. január 16.” Tovább olvasása

Vízkereszt ünnepe utáni második vasárnapi Istentisztelet: 2022. január 16. 9:30 perc , 2022. évi ökumenikus imahét kezdő áhítata 16 óra Ökumenikus Iskola

Kedves Testvérek!
Egyházközségünk hagyománya szerint január hónap harmadik vasárnapján emlékezünk meg gyülekezetünk elhunyt lelkészeiről.
Istentisztelet:

 
Ökumenikus imahét nyitó alkalom: 2022. január 16-án, vasárnap 16 óra Ökumenikus Iskola:

Az imahét teljes programja itt olvasható!

Mindenkit várunk személyesen vagy online!

Szeretettel: Fodor Viktor lelkész

Vízkereszt / Epifánia / ünnepe utáni első vasárnapi Istentisztelet: 2022. január 9. 9:30

Kedves Testvérek!
Örömmel hirdetem, hogy az istentiszteleteinket már nyitott templomban együtt ünnepelhetjük a járványügyi szabályzat szigorú betartásával.
Az alkalmakat továbbra is is közvetítjük élőben online, eddig kialakított rendűnknek megfelelően.
Köszönjük a testvérek   mindannyiunkért mondott sok imádságát, segítségét és támogatását!
Mindenkit kérek szeretettel és tisztelettel, hogy oltassa be magát és szigorúan tartsa be a járványügyi szabályokat.
Imádkozzunk mindenkiért és egymásért!
Istentisztelet:

<

Szerettel: Fodor Viktor lelkész
Nagyon hideg lesz ! Öltözzünk megfelelően!

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2022. január 1.

Újév napja

Gal 3, 23-29

Pesthidegkút, 2022. január 1.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Újév ünnepére az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Gal 3,23-29-ben, a következőképpen:

Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök(Gal 3,23-29).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ezen a napon is ugyanúgy világosodott ránk a reggel, mint máskor. Ám ez a nap mégis más mint a többi! Ilyen csak egy van az esztendőben. Mert a reggelt egy fordulópont előzi meg: ami az elmúlt napon történt, az nemcsak „tegnap”, hanem „tavaly” is, és ami „ma” lesz, az nemcsak „ma”, hanem az „idén” is. A fordulópont előtt volt az Ó esztendő, s a fordulópont után az Új esztendő következik.

Olyan változás ez, amelyet észrevesz az ember. De mi, éppen ezen a reggelen, vegyünk észre valami változatlant is! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2022. január 1.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. december 26.

Karácsony 2. napja

Zsolt 2, 1-12

Pesthidegkút, Lelkészotthon, 2021. december 26.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Karácsony második napjára, az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Zsolt 2,1-12-ben, a következőképpen:

“1Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? 2Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az ÚR ellen és felkentje ellen: 3Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket! 4A mennyben lakozó kineveti, az ÚR kigúnyolja őket. 5Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket: 6Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon! 7Kihirdetem az ÚR végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy! Fiammá tettelek ma téged! 8Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. 9Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt! 10Azért ti, királyok, térjetek észhez, okuljatok, ti, bírái a földnek! 11Félelemmel szolgáljátok az URat, reszketve vigadjatok! 12Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül” (Zsolt 2,1-12)

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Legjobb emlékezetem szerint – amióta Isten megengedte, hogy szószékre álljak – soha nem kezdtem azzal az igehirdetést, és később sem is tettem említést arról, hogy mi történt a készülés során. Azt gondolom, a szószékre már – úgymond – a „késztermékkel” kell lépni. Ezúttal azonban, mégis szeretnék kivételt tenni.

Amikor ugyanis, elolvastam mai igénket, a második Zsoltárt, az első gondolatom az volt: na, hát ezt aztán nem! Hiszen hogyan lesz abból karácsonyi örömhír, hogy tombolnak a népek, tanácskoznak az Úr felkentje ellen, összetöröd őket vasvesszővel, királyok térjetek észhez, félelemmel szolgáljátok az URat!

Azután, szinte egy szempillantás alatt, helyére került minden gondolat. De haladjunk csak sorjában. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. december 26.” Tovább olvasása

Békés Tamás felügyelő karácsonyi körlevele

Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak(2Tim 4,2-4).

Mert ha emberektől való ez a szándék vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül; ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhetne, hogy Isten ellen harcoltok(ApCsel 5,35-39).

 Kedves Testvérek!

Látszólag nem Karácsonyról szólnak ezek az igék, amelyekkel köszöntelek Benneteket. Ha mélyen bele gondoltok, kiderül, hogy mégis erre az ünnepre is vonatkozik. János evangéliumának elején olvashatjuk: És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes kegyelemmel és igazsággal. Máris látható a kapcsolat és a dolgunk is. Hirdetni Jézust és dicsőségét. Még akkor is, ha ezért kinevetnek bennünket. Nekünk ennyi idő elteltével már tudnunk kell Gamáliel tanácsa alapján, hogy ez a „szándék és mozgalom” nem semmisülhet meg, mert Istentől való ügyet szolgálunk. Van bőven tehát tennivalónk! Megteremteni a feltételeit, hogy elhangozhasson Urunk igéjének hirdetése.

Még egy nagyon fontos: Takács József volt lelkészünk mondta egyik igehirdetésében mi nagyon szeretjük a kisded, ma született Jézust, mert bepólyáljuk és oda tesszük, ahová mi akarjuk, hogy ne legyen utunkban, ráadásul nem szól bele életünkbe. Bezzeg a feltámadt Urunkkal nem tudunk mit kezdeni, útban van példamutatásával és az „egészséges tanításával” együtt. Erről is szól az első ige szakasz, mintha az apostol ma írta volna. Figyeljétek meg, milyen idegesek lesznek az Istenünket tagadók Krisztus Urunk tanításától.

Kérlek Benneteket, hogy mi az értünk keresztre feszített és feltámadt dicsőséges Urunk születését ünnepeljük és mint az igében is olvashattuk, Őt hirdessük. Azért is, hogy bizonytalanságunkkal ne támogassuk Istenünk ellen harcolókat, mert amiért nem állunk ki, nem tartjuk fontosnak, azt a világ elveszi tőlünk. Tanuljunk a keresztyénséget elkótyavetyélők sorsából! Előzzük meg, hogy a következő generációk Urunkról bizonyságot tévő ige nélkül maradjanak

Nagy örömmel közlöm, hogy Urunk születésének idei ünneplését templomunkban tarthatjuk. Sajnos a körülményeket továbbra is a vírushelyzet határozza meg. Ezért kérem, a Védekezési szabályzatunk szigorú betartását magunk és az otthonlakók érdekében. Emlékeztetőül ismét körbe küldjük szabályzatunkat.

Urunk születését három istentiszteleten is tudjuk ünnepelni. Sajnos a templomunk befogadási képessége véges. Kérem gondolják át, hogy ne mindenki 24-én este, vagy 25-én délelőtt jöjjön és 26-án a második ünnepen meg csak páran lézengjünk!

Áldott ünnepeket kívánok: Békés Tamás felügyelő

Pesthidegkút, 2021. december 22.

Ünnepi alkalmaink Vízkereszt ünnepével bezáróan

Kedves Testvérek!
 
Mindenkit nagy szeretettel várunk ünnepi alkalmainkra templomunkba és az online térbe.
 
Örömmel hirdetem, hogy a Karácsonyi  Ünnepeket már nyitott templomban együtt ünnepelhetjük a járványügyi szabályzatunk szigorú betartásával!!!
 
Az úrvacsoravételre folyamatosan, minden alkalmunkon lesz lehetőség eddigi rendünknek megfelelően!
 
Mindenkit kérek szeretettel és tisztelettel, hogy oltassa be magát és szigorúan tartsa be a járványügyi szabályokat, valamint a kötelező szellőztetés miatt, a nagy hidegnek megfelelő ruházatban jöjjön!!
 
Imádkozzunk mindenkiért és egymásért!

Szentesti Istentisztelet:   2021. december 24. péntek 14 óra 30 perc templom

Karácsony  Ünnepi Istentisztelet:  2021. december 25. szombat 9 óra 30 perc templom

Karácsony Másodünnepi Istentisztelet:  2021. december 26. vasárnap 9 óra 30 perc templom

Óév esti Istentisztelet:   2021. december 31. péntek 18 óra templom

Újévi Istentisztelet:    2022. január 1. szombat 9 óra 30 perc templom

 
Családi Istentisztelet, konfirmációi felkészítő Újév u. vas.:  2022. január 2. 9 óra 30 perc templom
 

Vízkereszt Ünnepi Istentisztelet:   2022. január 6. csütörtök 18 óra templom

 
Urunktól áldott Karácsonyi Ünneplést kívánok!
 
Szeretettel: Fodor Viktor lelkész
 
Erős vár a mi Istenünk!