Veperdi Zoltán igehirdetése, 2022. július 10.

Szentháromság ünnepe után negyedik vasárnap

Mk 6, 14-29

Nagybörzsöny, 2022. július 10.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. †Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után negyedik vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Mk 6,14-29-ben a következőképpen:

14Hallott erről Heródes király, mert Jézus neve ismertté vált; és azt beszélték, hogy Keresztelő János támadt fel a halálból, és ezért vannak benne a csodatevő erők. 15Mások pedig azt mondták, hogy Illés ő, ismét mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta. 16Amikor Heródes ezt meghallotta, így szólt: Az a János támadt fel, akit én lefejeztettem. 17Ez a Heródes fogatta el ugyanis Jánost, és záratta börtönbe a testvére, Fülöp feleségének, Heródiásnak a kedvéért, mivel feleségül vette őt. 18Mert János megmondta Heródesnek: Nem veheted el a testvéred feleségét! 19Heródiás ezért megharagudott rá, és meg akarta öletni. De nem tehette, 20mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmébe vette; bár hallgatva őt gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. 21De eljött a kedvező alkalom, amikor Heródes a születésnapján lakomát adott főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőinek. 22Ekkor Heródiás leánya ment be táncolni. Ez kedvére volt Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a leánynak: Kérj tőlem, amit csak akarsz, és megadom neked. 23Meg is esküdött neki: Bármit kérsz, megadom neked, akár országom felét is. 24A leány kiment, és megkérdezte anyjától: Mit kérjek? Az pedig ezt válaszolta: Keresztelő János fejét. 25A leány nagy sietve bement a királyhoz, és azt kérte: Szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon Keresztelő János fejét. 26Ekkor a király nagyon elszomorodott, mert a vendégek előtt tett esküje miatt nem akarta őt elutasítani. 27Azonnal el is küldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte Jánost a börtönben, 28elhozta a fejét egy tálon, és átadta a leánynak, a leány pedig odaadta azt az anyjának. 29Amikor ezt meghallották a tanítványai, eljöttek, elvitték a holttestét, és egy sírboltba helyezték.” (Mk. 6 14-29)

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az üdvtörténet folyamában, ismét az egyházi esztendő második felében járunk. Nem mondhatjuk ezt sem ünneptelen félévnek, hiszen nekünk minden vasárnap ünnep: Jézus feltámadásának ünnepe.

“Veperdi Zoltán igehirdetése, 2022. július 10.” Tovább olvasása

Verasztó Teodóra igehirdetése 2022. július 3.

1Tim 1,12-17

12Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. 13Jóllehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. 14De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. 15Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. 16De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. 17Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké.” Ámen.

Jézus nem azért szeret minket, amilyenek vagyunk, hanem annak ellenére. Pál apostol erről úgy vall, hogy őt az Úr nem azért állította szolgálatába, ami volt, hanem inkább annak ellenére. A mára kijelölt igeszakasz elénk állítja az Úr bűnösöket megmentő kegyelmét, és egyúttal bűnbánatra indít minket, és új kezdetre, megtérésre biztat.

“Verasztó Teodóra igehirdetése 2022. július 3.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2022. július 3.

Szentháromság ünnepe után harmadik vasárnap

1Tim 1, 12-17

Csepel, 2022. július 3.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. †Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után a harmadik vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk 1Tim 1,12-17-ben a következőképpen: 12Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. 13Jóllehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. 14De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. 15Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. 16De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. 17Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké. Ámen.” (1Tim 1, 12-17)

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szentháromság ünnepén annak örvendeztünk, hogy immár előttünk van a teljes kinyilatkoztatás: megismertük a Szentháromság Istent, Aki Atya, Fiú és Szentlélek. S az üdvtörténet jelen időszakában, Isten a Szentlélek által szól hozzánk. A Szentlélek jelenti ki nekünk Jézus Krisztust, a Szentlélek hív megtérésre, a Szentlélek ébreszti bennük a feltámadott Jézus Krisztusba vetet hitet.

“Veperdi Zoltán igehirdetése, 2022. július 3.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2022. június 19.

Szth. után első vasárnap

Róm 10, 12-17

Pesthidegkút, Fébé Anyaház, 2022. június 19.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. †Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után az első vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Róm 10,12-17-ben a következőképpen:

12Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, 13mert „aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül”. 14De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? 15És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint meg van írva: „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!” 16Csakhogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja: „Uram, ki hitt annak, amit tőlünk hallott?” 17A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.” (Róm 10, 12-17)

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szentháromság ünnepe után az első vasárnapon, egyházunk jó rendje szerint, egy megszívlelendő felszólítást kapunk. Ez pedig így hangzik: „Figyelj a hívó szóra!”

“Veperdi Zoltán igehirdetése, 2022. június 19.” Tovább olvasása

Veperdi zoltán igehirdetése, 2022. június 6.

Pünkösd Hétfő

ApCsel 2, 42-47

Pesthidegkút, 2022. június 6.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. †Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Pünkösd második napjára az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk ApCsel 2,42-47-ben a következőképpen:

42Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. 43Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. 44Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. 45Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. 46Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; 47dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (ApCsel 2, 42-47)

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Pünkösd második napján a Lélek gyümölcséről kell szólnunk. S mi sem természetesebb ennél most, amikor mennybemenetel után tanúi lehettünk a Szentlélek kiáradásának. Most, amikor tegnap tanúi lehettünk tizennyolc fiatal testvérünk konfirmációjának. Remélve, hogy bizonyságtételük valóban a Lélek gyümölcse. Nekünk pedig imádságban kell hordoznunk őket, hogy meg is maradjanak a hitben. Hogy a Szentlélek gyümölcse, az élő Krisztus hit, el ne fogyatkozzék bennük, hanem napról-napra növekedjen, mint az első gyülekezet.

“Veperdi zoltán igehirdetése, 2022. június 6.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2022. május 22.

Húsvét u. 5. vasárnap

Zsolt 130, 1-8

Pesthidegkút, 2022. május 22.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. †Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Húsvét után ötödik vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Zsolt 130, 1-8-ban a következőképpen:

A mélységből kiáltok hozzád, URam! Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! Ha a bűnöket számon tartod, URam, Uram, ki marad meg akkor? De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az URat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izráel, az ÚRban, mert az ÚRnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izráelt minden bűnéből”(Zsolt 130).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A Húsvét utáni vasárnapok sorát kétségtelenül beragyogja az öröm, mégpedig a Jézus Krisztus feltámadása feletti öröm. S a Húsvéttól Pünkösdig terjedő időben rendre arra nézve kapunk tanítást az igéből, hogy ebben a csodálatos örömben hogyan éljen a gyülekezet. Örvendezzen az új élet Teremtőjének, örvendezzen az Isten kegyelméből kapott Jó Pásztorának, örömmel ujjongjon és énekeljen új éneket az Úrnak! A ma, a Húsvét utáni ötödik vasárnapon pedig arra szólít minket az ige, hogy örömmel imádkozzunk!

“Veperdi Zoltán igehirdetése, 2022. május 22.” Tovább olvasása

Közgyűlés és rendkívüli gyűjtés az ukrán menekültek részére

Szeretettel hívjuk a Testvéreket a meghirdetett gyülekezeti közgyűlésünkre 2022.05.22.-én istentiszteletünk után a templomunkba.

A meghirdetett napirendi pontok:

1. Lelkészi beszámoló.

2. Felügyelői beszámoló.

3. Zárszámadás, költségvetés, pénzügyi helyzetünk ismertetése.

4.Tájékoztatás a lelkészlakás felújításáról.

Ugyanezen az istentiszteleten, valamint a délutáni családi istentiszteleten rendkívüli gyűjtést (perselypénzt) hirdetünk meg az ukrán menekültek részére.

Kérjük, minél többen gyertek templomunkba, hogy vissza szokjunk a vírus előtti együttlétekre. Régebbi képeket néztem át egyházmegyénk kérésére és nagyon jó volt látni a népes gyülekezetet.

Pesthidegkút 2022. május 19.                            Békés Tamás felügyelő

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2022. május 15.

Húsvét után 4. vasárnap

Zsolt 96, 1-13

Fébé Anyaház, 2022. május 15.

 Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, melyet anyaszentegyházunk Húsvét után negyedik vasárnapra, úgyis, mint Cantate vasárnapjára, az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Zsolt 96,1-13-ban a következőképpen:

“1Énekeljetek új éneket az ÚRnak, énekelj az ÚRnak, te egész föld! 2Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! 3Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek! 4Mert nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden más istennél. 5Hiszen a népek istenei csak bálványok, az ÚR pedig az ég alkotója. 6Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. 7Népek törzsei! Magasztaljátok az URat! Magasztaljátok az ÚR dicsőségét és hatalmát! 8Magasztaljátok az ÚR dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba! 9Boruljatok le az ÚR előtt szent öltözetben, reszkess tőle, te egész föld! 10Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az ÚR! Bizony szilárdan áll a világ, nem inog. Igazságosan ítéli a népeket. 11Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel! 12Ujjongjon a mező és minden, ami rajta van! Ujjongnak majd az erdő fái mind 13az ÚR előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.” (Zsolt 96, 1-13)

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Íme, Cantate vasárnapján folytatódik a földön vándorló gyülekezetnek a feltámadott Krisztusban való örvendezése, immár mennybemenetel felé közeledve, hangos énekszóval. Nincsen ebben semmi kivetni való, mert miért ne örvendezhetnénk, és dicsérhetnénk Isten hatalmas tetteit énekszóval. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2022. május 15.” Tovább olvasása

Május 14-15. hétvége programja

Kedves Testvérek!
Május 14-én 15-én vendégül látjuk a kővágóörsi gyülekezet konfirmandusait. Ifjúságunk sok-sok izgalmas programmal várja a vendégeket.
15-én vasárnap Veress István kővágóörsi lelkész úr szolgál istentiszteletünkön. Kérjük aki csak tud jöjjön el az alkalomra!
A délutáni családi istentisztelet elmarad, jövő héten, május 22-én 17:00 órakor tartjuk meg.
Erős vár a mi Istenünk!
Fodor Viktor lelkész

EGYHETES NYÁRI ZARÁNDOKTÁBOR JÚLIUS 18-24.

Gyere velünk, hogy a gyönyörű természetben járva testben-lélekben felfrissülj, jobban ráláss, merre tart életed, kövesd a szívedben lévő iránytűt, jobban megismerd önmagad, meghalld, amit Isten csak neked szeretne elmondani, felfedezd, micsoda kincs vagy, s nem vagy egyedül az úton!
Szeretettel várjuk a jelentkezésedet nyári egyhetes zarándoktáborunkba!
A táborról röviden:
A tábort képzett vezetők tartják. A résztvevők 98 km-t tesznek meg gyönyörű természeti környezetben.  A zarándoktábornak kidolgozott napi tematikája, lelki programja és zarándokfüzete lesz. A beszélgetések, az imádság, a megosztások, a játékok és a napi csendszakaszok segítségével a résztvevők belső utat is járhatnak, az önismeret, a hit, és az istenkapcsolat útját. Olyan valós közösségi élménnyel, tapasztalattal gazdagodhatnak, ami testüket-lelküket felüdíti, hitüket megerősítheti, és személyes útkeresésükben is támpontként szolgálhat.