Istentisztelet: Szth. ü. u. 21. v. 2021. október 24. vasárnap 9:30 templom

Kedves Testvérek!

Mindenkit várunk istentiszteletünkre mind élő, mind online formában.

Liturgia: Veperdi Zoltán lelkész
Igehirdetés: Fodor Viktor lelkész

Mivel templomunk helyzetéből adódóan közintézménynek számít, ezért kérjük a testvéreket, viseljenek maszkot alkalmunkon és tartsák be gyülekezetünk járványügyi szabályzatát továbbra is.

Szeretettel: Fodor Viktor lelkész

Erdei kirándulás a Börzsönyben, október 23. szombat

Kedves Testvérek!

Szombaton, október 23-án börzsönyi túrát szervezünk. Várunk mindenkit szeretettel az idei év valószínűleg utolsó erdőjáró alkalmára.

Találkozás a Nagymaros-Visegrád vasútállomáson 9:20-kor. Utazás egyénileg, autóval vagy a Nyugati pályaudvarról 8:40-kor induló vonattal. Az útvonalat a helyszínen beszéljük meg.

Lehetséges túrák:

1) Nagymaros – Kóspallag – Kisirtáspuszta – Nagybörzsöny (kb. 24 km), Nagybörzsönyben börzsönyi lepény, kávézás

2) Nagymaros – Hegyes tető, Julianus kilátó – Zebegény (kb. 8 km), Zebegényben sütizés, kávézás

3) Nagymaros – Törökmező – Fehér-kút – Törökmezei-halastó – Zebegény (kb. 13 km), Zebegényben sütizés, kávézás

A célállomásoktól menetrend szerinti autóbusz/vonat járattal lehet visszajutni Budapestre.

Mottónk az idei teremtés heti alapige: “Hol laksz?” (Jn 1,38)

Érdeklődni, jelentkezni Pongrácz Gábor testvérünknél lehet. Tel.: 30 279 7191, Email: gabor.pongracz@freemail.hu

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. október 17.

Szentháromság után 20. vasárnap

Ézs 29, 13-19

Pesthidegkút (Lelkészotthon, Fébé), 2021. október 17.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után huszadik vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Ézs 29,13-19-ben, a következőképpen:

Így szól az Úr: Mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, istenfélelme pedig csupán betanult emberi parancsolat, azért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni: vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értelme is kevésnek bizonyul. Jaj azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az ÚR elől! Sötétben hajtják végre tettüket, mert azt gondolják: Ki láthat meg minket, ki ismerhetne ránk? Micsoda fonákság! Egyenrangú talán az agyag a fazekassal? Mondhatja-e az alkotás alkotójának: Nem ő alkotott engem?! Mondhatja-e a fazék a fazekasnak: Nem ért a dolgához?! Már csak kevés idő van hátra, és a Libánon kertté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Azon a napon a süketek is meghallják az írás szavait, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és sötétség után. Újra örömüket lelik az alázatosak az ÚRban, a legszegényebbek is örvendezni fognak Izráel Szentje előtt(Ézs 29,13-19).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Egyre közeleg az egyházi esztendő vége. Még öt vasárnap van hátra, amelyekből az utolsó, azaz Örökélet vasárnapja, november 21.-én lesz. S az egyházi év utolsó vasárnapjai abban nyújtanak útmutatást nekünk, hogy hogyan kell folytatnunk földi életünket ahhoz, hogyha az újjáteremtő Isten színe elé állunk, ne valljunk kárt az ítéletben.

Nos, ebben a sorban ma, azaz Szentháromság után a huszadik vasárnapon, azt a felszólítást kapjuk, hogy megszentelt életben folytassuk földi vándorlásunkat. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. október 17.” Tovább olvasása

Megemlékezés október hatodikán

Az aradi vértanúk utolsó mondatai.

Aulich Lajos

(1793-1849) német honvéd tábornok
“Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot.”

Damjanich János

(1804-1849) szerb  honvéd tábornok
“Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.”

Dessewffy Arisztid

(1802-1849) magyar gróf, honvéd tábornok
“Tegnap hősök kellettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”

Kiss Ernő

(1799-1849) örmény honvéd altábornagy
“Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.”

Knezić Károly

(1808-1849) horvát honvéd tábornok
“Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.”

Láhner György

(1795-1849) német honvéd tábornok
“Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.”

Lázár Vilmos

(1815-1849) örmény honvéd ezredes
“Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.”

Leiningen-Westerburg Károly

(1819-1849) német gróf, honvéd tábornok
“A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.”

Nagysándor József

(1803-1849) magyar honvéd tábornok
“De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.”

Poeltenberg Ernő

(1808-1849) osztrák lovag, honvéd tábornok
“Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.”

Schweidel József

(1796-1849) magyar honvéd tábornok
“A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.” *

Török Ignác

(1795-1849) magyar honvéd tábornok
“Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.” *

Vécsey Károly

(1803-1849) magyar gróf, honvéd tábornok
“Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.”

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. október 3.

Szentháromság után 18. vasárnap

1Kor 1, 4-9

Pesthidegkút, 2021. október 3.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után a tizennyolcadik vasárnapra, úgyis mint aratási hálaadásra, az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk 1Kor 1,4-9-ben a következőképpen:

Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott. Mert őbenne meggazdagodtatok mindenben: minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Ezért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre(1Kor 1,4-9).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! „Szeretetben” – ezt az egyetlen szót írja Ágendánk a mai vasárnapra útmutatóul. Már csak néhány hét van hátra az egyházi esztendőből, s újra Ádvent lesz. Íme, benne vagyunk egy folyamatban, átéljük történéseit, megpróbáljuk alakítani az eseményeit, s mindebben egyetlen szó, egyetlen parancs kötelez minket: szeretetben! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. október 3.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése 2021. szeptember 26.

Szentháromság után 17. vasárnap

Ef 4, 1-6

Farkasrét, 2021. szeptember 26.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet Szentháromság ünnepe után tizenhetedik vasárnapra, az igehirdetés alapjául választottam. Feljegyezve találjuk Ef 4,1-6-ban a következőképpen:

Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben(Ef 4,1-6).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban! Pál apostol Rómából, az első fogságból intézte levelét az efezusiakhoz, a kolossébeliekhez írottal nagyjából egy időben, Krisztus után 61-62-ben. Efezus pompázó világváros volt, Ázsia római tartomány székhelye, korának legünnepeltebb pogány oltára. Artemisz istennőnek emelt temploma az ókor hét csodájának egyike volt. Fontos egyháztörténeti esemény is zajlott a városban, itt tartották a harmadik Egyetemes Zsinatot Krisztus után 431-ben. “Veperdi Zoltán igehirdetése 2021. szeptember 26.” Tovább olvasása

Aratási Hálaadó Istentisztelet: Szth. ü. u. 17. v. 2021. szeptember 26. vasárnap 9:30

Kedves Testvérek!

Mindenkit várunk keresztelővel egybekötött istentiszteletünkre mind élő, mind online formában.

Igehirdető: Fodor Viktor lelkész

Mivel templomunk helyzetéből adódóan közintézménynek számít,

ezért kérjük a testvéreket, viseljenek maszkot alkalmunkon és tartsák be gyülekezetünk járványügyi szabályzatát továbbra is.

Szeretettel: Fodor Viktor lelkész

“70 éves a Sarepta” Hálaadó Istentisztelet: 2021. szeptember 19. 10 óra!!!

Kedves Testvérek!
Mindenkit várunk istentiszteletünkre mind élő, mind online formában.
Igét hirdet : Kondor Péter diakóniáért felelős püspök úr
Templomunk helyzetéből adódóan közintézménynek számít, ezért kérjük a testvéreket, viseljenek maszkot alkalmunkon és tartsák be gyülekezetünk járványügyi szabályzatát továbbra is.
Szeretettel: Fodor Viktor lelkész