Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. június 27.

Szentháromság után 4. vasárnap

Gal 5, 13-14

Pesthidegkút, 2021. június 27.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.                      Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után a negyediki vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Gal 5,13-14-ben, a következőképpen: „Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: „Szeresd felebarátodat, mint magadat(Gal 5,13-14).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Pál apostolt, a galata levél megírására, az a hír késztette, hogy az általa alapított galáciai gyülekezetben „más evangéliumot” hirdettek. Holott csak egyetlen evangélium van, mégpedig az, amelyről ő szólt közöttük. A levélnek, még az apostolnál is szokatlan kemény hangja és megalkuvást nem tűrő határozottsága, éppen ezzel magyarázható. Mert nem valamilyen részletkérdésről van szó, hanem magáról az evangéliumról. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. június 27.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. június 20.

Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap

1Móz 32, 14.21b-31

Pesthidegkút, 2021. június 20.

(Érd, 2011. július 10. nyomán)

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk 1Móz 32,14,21b-31-ben a következőképpen:

Miután ott töltötte azt az éjszakát, ajándékokat válogatott ki bátyjának, Ézsaunak mindabból, amire szert tett… Mert ezt gondolta: Megengesztelem őt az ajándékkal, amely előttem megy, és csak azután kerülök a színe elé, talán akkor szívesen fogad. Az ajándék tehát elindult előtte, ő azonban a táborban töltötte azt az éjszakát. De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóleányát és tizenegy gyermekét, és átkelt a Jabbók-gázlónál. Fogta és átvitte őket a patakon, majd átvitte mindenét, amije volt. Jákób pedig ott maradt egyedül. Ekkor Valaki birokra kelt vele, egészen hajnalhasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, úgyhogy kificamodott Jákób csípőjének forgócsontja, miközben vele birkózott. Akkor ezt mondta Jákóbnak: Bocsáss el, mert hajnalodik! Ő azt felelte: Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz. Ekkor megkérdezte tőle: Mi a neved? Ő így felelt: Jákób. Erre azt mondta: Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákób azt kérte: Mondd meg nekem a nevedet! De ő így válaszolt: Miért kérded a nevemet? És megáldotta őt. Jákób Penúélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta: Bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam(1Móz 32,14,21b-31 ).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szeretnék ismét emlékeztetni arra, hogy egyházi esztendő második felében járunk. S a szokással ellentétben, nem nevezhetjük ezt sem ünneptelen félévnek, hiszen minden vasárnap ünnep, Krisztus feltámadásának napja. Íme, az egyházi esztendő második felében is hétről hétre felragyog előttünk az az örömhír, hogy nekünk feltámadott, élő Urunk van! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. június 20.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése 2021. június 13.

Szentháromság után 2. vasárnap

Ézs 5, 20-24

Pesthidegkút (Lelkészotthon, Modori u), 2021. június 13.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet anyaszentegyházunk, Szentháromság ünnepe után a második vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Ézs 5,20-24-ben, a következőképpen:

Jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz, akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják, akik azt állítják a keserűről, hogy édes, az édesről pedig azt, hogy keserű! Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Jaj azoknak, akik a borivásban hősök, és vitézek az italok keverésében, akik vesztegetésért igaznak mondják ki a bűnöst, de az igazaknak elvitatják az igazát. Ezért ahogyan a tarlót megemésztik a lángnyelvek, és a széna összeroskad a tűzben, úgy korhad el gyökerük. Viráguk elszáll, mint a por, mert megvetik a Seregek URának tanítását, és utálják Izráel Szentjének beszédét(Ézs 5,20-24).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Íme, az egyházi esztendő második félévében járunk immár. S hadd emlékeztessek itt egyfelől arra, hogy téves dolog az egyházi év második felét „ünneptelen félévnek” nevezni. Mert nekünk, akik a feltámadott Krisztusba vetett hittel élünk, minden vasárnap ünnep! Krisztus ünnep! A feltámadott Krisztusra tekintő, Őt dicsőítő ünnep!

“Veperdi Zoltán igehirdetése 2021. június 13.” Tovább olvasása

Vasárnap 2021. június 13. 9:30 Istentisztelet, délután 17:00 Családi Istentisztelet úrvacsorával a templomban és online

Kedves Testvérek!
Istentisztelet:


Családi Istentisztelet:

A tanévzáró hálaadáson köszönjük meg hitoktatóink Erdélyi Kata, Baloghné Vincze Katalin, dr. Labossáné Sánta Anikó és Nyírő Gábor szolgálatát.
Nagy örömmel várjuk a Testvéreket úrvacsorai alkalmainkra.
A megújult úrvacsorai forma járványvédelmi szabályai:
Egy sorban, egyenként, egymástól megfelelő távolságra járulunk az úr oltárához.
A lelkész a mellékelt képen látható úgynevezett intinkciós kelyhet (a kelyhet és az ostyatartót egyesíti, és bemártásos osztást tesz lehetővé) használja.
. kép.png
A lelkész a bemártott ostyát az úrvacsorázó kinyújtott tenyerébe helyezi fizikai kontaktus nélkül.
Az úrvacsora előtti kézrátételes áldás még szünetel.
Mindenkit várunk szeretettel!
Fodor Viktor lelkész

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. június 6.

Szentháromság után 1. vasárnap

Lk 16, 19-31

Pesthidegkút, 2021. június 6.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.  Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után az első vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Lk 16, 19-31-ben, a következőképpen:

Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezenfelül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra! Ő pedig ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül(Lk 16,19-31).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Mindenek előtt arra tényre emlékezzünk, hogy Szentháromság ünnepe után járunk, mindössze egy héttel.

Azért fontos ezt most hangsúlyoznunk, mert immár a teljes kinyilatkoztatás előttünk van. Íme, Karácsony ünnepkörében megismertük, hogy a teremtő Isten, a testté lett Igében eljött a földre. Húsvét ünnepe pedig annak a kijelentése, hogy az Atya Isten megváltott minket a Fiú Isten halála és feltámadása által. S végül Pünkösd, a Szentlélek kitöltésének ünnepe. Ő a Pártfogó, aki az Atyától és a Fiútól jön. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. június 6.” Tovább olvasása