Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat

Intézményvezető: Buda Annamária
Tel.: +36 1 391 8005, +36 1 391 8006
Mobil: +36 20 770 3643
E-mail: info@sztehlo-diakonia.hu

Internet: http://www.sztehlodiakonia.hu/

 

A Pesthidegkúti evangélikus templom és a Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon rövid története.

A Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség kezdetben az 1844-ben alakult óbudai gyülekezethez tartozott, először mint annak szórványa, majd az óbudai templom 1935-ös felszentelésétől fiókegyházaként. Óbudát 1902 óta ekkor Mohr Henrik gondozza.

Közben az 1924-ben alakult Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület 1929-ben megvásárolta Pesthidegkúton a II. Bátory László utca 8 sz. alatti ingatlant (amin egy öreg vendéglő épület állt) anyaház építés céljára. A vendéglő nagytermében (Bátory László utcai szárny) 1929-től havonta egy, majd 1935-től havonta két istentiszteletet tartottak. Mind több hidegkúti és környékbeli lakos használta ki a közeli lehetőséget. Szakítva Óbudával egyre jobban kötődtek a Fébé lelkészéhez Zulauf Henrikhez. 1938-tól a Fébé egy anyaház és a Pesthidegkútiakkal együtt az anyaházban egy templom közös építését tervezik. A nagyobb részt ebből természetesen az időközben megerősödött országos egyesület, a Fébé vállalta. A terveket, mint annyi gyönyörű evangélikus templomunkét Sándy Gyula építészmérnök egyetemi tanár készítette. Az engedélyezési eljárásban részt vett Túrmezei Erzsébet testvér is, aki ekkor az Ének földrengéskor című kötetébe Építési engedély címen élményeiről verset írt.

1940. Elkészülnek a tervek, majd elkezdődik az anyaház keleti szárnyának építése.

1941. A keleti szárnyon az emelet is elkészül.

1941. 10. 05.: a templom alapkövének ünnepélyes lerakása. Jelen voltak: Dr Raffay Sándor püspök, báró Radvánszky Albert országos felügyelő. Az avatást Kemény Lajos esperes végezte.

1944 húsvét: Az első istentisztelet az alagsorban. (Mai szeretetotthoni ebédlő.) A II. világháború megállítja az építkezést. A pénz is elfogy. Tulajdonképpen csak a templom falai állnak, a födém vázszerkezetével, rajta a tetővel.

1951. 10. 15. (?) Dezséry László püspök Sztehló Gábort bízza meg az újonnan megalakított Budai Szeretetotthon vezetésével.

1951. 11. 25. Zulauf Henrik elbúcsúzik a gyülekezettől.

1951. 12. 10. Az ország többi szerzetesrendjével együtt a Fébé-t is állami rendelettel feloszlatják.

1952. Helyükre Sopronból a Lelkésznevelő Intézetet költöztetik egyházi vezetőink.

1953. 03. 19. A II. Kerületi Tanács válasza erre a terület államosítása, így a Lelkésznevelő Intézetnek is menni kell, egyházvezetésünk hiába fellebbez. Mire a Tanács lépne, egyházi válaszként a teológusok helyére fogyatékos gyerekek kerülnek. Ezek után már békén hagyják az új, Sztehló Gábor lelkész úr által vezetett és még 1951-ben alapított szeretetotthont.

1954. 10. 25.: Csaknem tíz év szünet után folytatódik a templom építése Országos Egyházi kezdeményezésre. A gyülekezet akkor már Budahegyvidék fíliája, ezért a Budahegyvidéki anyagyülekezetet bízzák meg az építkezéssel. Nagyon szűkös évek ellenére országos gyűjtéssel és a hegyvidékiek templomuk építésére addig összegyűjtött pénzükkel is támogatva az ügyet, sok-sok önkéntes munkával elkészül az addig raktárnak is használt templom. (Az eredeti terv egyik épületszárnya egyenlőre még ekkor sem készülhet el anyagi és a társadalmi okok miatt. Az önfeláldozó támogatás miatt Budahegyvidék régen dédelgetett templomépítési terve is csak 2001. 04. 07-én valósult meg.) A munka vezetését ifj. Bretz Gyula főmérnök díjmentesen végezte, mint az egyházközség presbitere. A templom oltárát a hatalmas

kereszttel, valamint az ólomüveg ablakot báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő ajándékozta a Fébének még a világháború előtt, csak már nem lett beépítve. Eredetileg az oltár és a kereszt között egy stilizált hármashalom volt fából, beégetett felirattal „báró Radvánszky Albert ajándéka”. Az oltár hármas tagozódású lábai is ugyanezt szimbolizálják. A szószék még a vendéglői imateremből került a templomba. A kőműves munkákat előbb Király András, majd Kovács István végezte. A lakatos munkákat Pajter Imre, az asztalos munkákat Bárdos József, a bádogos munkákat Kellner János, a villanyszerelést Sárdy Lajos, a festő és mázoló munkákat Adamec Ignác végezte. Az üvegezést a XII. ker.-i Vegyesipari Vállalat, az oltár körüli márvány burkolatot a Budapesti Kőfaragó KTSZ készítette el. A fali karokat Bieber Károly díszműkovács iparművész gyártotta. Részt vettek még az építkezésben a Lelkésznevelő Intézet teológusai Friedrich Lajos intézetvezető irányításával, valamint a gyülekezet tagjai is.

1955. 06. 19.: Templom szentelés Dr Vető Lajos püspök, Várady Lajos esperes, Danhauser László gyülekezeti lelkész és Ruttkay Elemér szolgálatával.

1957. 02. 01. Sztehló Gábor gondnokként alkalmazza a Kelenföldről elküldött Muncz Frigyes lelkészt a Szeretetotthonban.

1959. 03. 22. Elkészül a templom padozatának ma is használatos cementlapos burkolata.

1960. A gyülekezet megvásárolta a ma már vésztartalékként működő kitűnő harmóniumot. A hangszert Peskó György mutatta be.

1961. Elkészül a keresztelő medence. Szintén ennek az évnek az elején Sztehló Gábor fél év fizetés nélküli szabadságot kér, hogy elutazhasson Svájcba emigrált családjához.

1961. 08. 01-től 1961 10. 01-ig Sztehló Gábort Labossa Lajos helyettesíti.

1961 végétől Muncz Frigyes az otthon igazgatója, mert Sztehló Gábor Svájcban súlyosan megbetegszik családjánál és többé nem térhet haza!

1971. Muncz Frigyes igazgatása idején megromlik az anyagyülekezetünk, vagyis Budahegyvidék és a Szeretetotthon kapcsolata. Ez befolyással van a Hidegkúti gyülekezet és a Szeretetotthon viszonyára is. Sok-sok vita után felsőbbségi kezdeményezésre rendezik a templom és a közös területek használatát. A gyülekezet bizonyos részeket ebből vitat, de az egészet kénytelenek elfogadni, hogy ne veszélyeztessék lelkészeik szolgálatát.

1984. tavaszán Hosszas tervezés és egyeztetések után végre elkezdődhet a Bátory László utcai gyerekotthon bővítése egy új épületszárnnyal. ahol gyógytorna terem, foglalkoztatók, mozgáskorlátozottaknak is használható lift is van a gyerekeknek a szobáikon kívül.

1985. 12. 31. Muncz Frigyes nyugdíjba vonul.

1986. 04. 21. Csizmazia Sándor beiktatása.

1987. 04. 30. Olajtüzelésről gázfűtésre áll át a szeretetotthon. Egyesítik az eddig külön rendszerrel működő fűtéseket. Sajnos a két fő vezetéket az ebédlő helyett a templomon vezetik át, viszont ezen az áron megoldódik a templom fűtése is.

1988 nyárvég: villanyszerelés felújítása + templom festés 73 000 Ft értékben a gyülekezet költségén.

1989. 12. 09. A Fébé megalakulásának 65 éves jubileumát ünneplik a volt anyaház (ma Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon és az egyedüli folyamatos használó, a ma már önállósult Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség) templomában. Elhatározzák 38 évi kényszerszünet után a Fébé újraindítását

1990. 01. 11. Harmati Béla püspök úr és Csizmazia Sándor igazgató úr kérésére elkészítik a főépület befejezési terveit. (Nyugati szárny, kétkarú lépcső új bejárattal.)

1990. 08. őszén: Békés Tamás észrevette, hogy a templomtető megrogyott az északi oldalon. Oka az aszimmetrikus terhelés volt, ugyanis az egyik terv szerinti épületszárny nem készülhetett el. Késő ősszel megtörténik a javítás, az anyagiakat a szeretetotthon állja, a munkát a gyülekezet végzi Müller Miklós Budahegyvidéki felügyelő úr, statikus mérnök irányításával. A lakatos munkákat Holl Ferenc készíti nagy szakértelemmel. Azon a télen nagy mennyiségű hó esik. A javítás nélkül komoly baj történhetett volna.

1991. 02. Súlyos beázás a templomban. Kiderült, hogy nem a tető ázott be, hanem a falak nem voltak a tetőig felfalazva és nagymennyiségű havat hordott be a padlásra a szél. Ennek a hónak az elolvadása okozta a beázást. A gyülekezet tagjai Békés Tamás vezetésével kijavítják a hibákat.

1991. tavasz: Az újabb építkezés elkezdődik, az eredeti terveknek megfelelően az épület hiányzó szárnyát megépítteti a Sarepta Szeretetotthon. Nagy segítség, hogy egy kétkarú lépcsőt is csináltatnak, hogy a templomot ne csak az otthonon keresztül lehessen megközelíteni. Ugyanekkor kicserélik a templom hagyományos fehérre festett belső betétes bejárati ajtaját is egy keresztet szimbolizáló kovácsolt vas forgópántos kétszárnyú ajtóra. Ekkor készül az előtérben található két hirdetőtábla és a sekrestyékre is kívül, belül új ajtót helyeznek. (Sajnos kár is éri a gyülekezetet, a felfordulást kihasználva a sekrestyéből valaki ellopja az úrvacsorai nagyon értékes boroskancsót) A karzat alatti részt leválasztják egy az ebédlőből felhozott harmonikaszerűen összecsukható ajtóval. A leválasztott rész megvilágításának érdekében a gyülekezet 4 db. falikart készíttet Batta Imre helyi díszműkováccsal, ugyanakkor Csizmazia Sándor igazgató úr is két kovácsoltvas csillárt szerez be. (Mindez fűtés spórolás miatt készült, itt tartották a hétköznap reggeli alkalmakat. Nagyon nehézkesnek bizonyult az ajtók működtetése, szűknek bizonyult a templom is a csukott ajtóknál.)

1992. 06. 11. A Budai Evangélikus Szeretetotthon felveszi a Sarepta nevet.

1992. 08. 23. Csizmazia Sándor igazgató úr és Bálint Éva otthonigazgató irányításával elkészül az eddig hiányzó új épületszárny. D. Szebik Imre szenteli fel. Ezzel lett teljessé az épület. (Sajnos az eredeti terv szerinti torony az eddigi szükséges átalakítások miatt már nem készíthető el.)

1995-ben visszakerült a Fébé tulajdonába a Hűvösvölgyi út 193 sz. alatti épület. (Eredetileg Panzió néven a lábadozó betegek és az üdülő vendégek szállása volt. Itt lakott családjával Zulauf Henrik lelkész úr is.) Ez a ház lett a testvérek harmadik anyaháza, ahol a felújítás és átalakítások után 12 idős testvér kapott végleges otthont és 1995. 04. 02-én itt szentelték fel az új kápolnát is.

1995. 10. 15.: Harangláb szentelése Bálint László esperes úr szolgálatával. Magának a haranglábnak az ácsolata a szeretetotthonbeli építkezések miatt az udvaron kivágott tölgyfából készült. A harang Az Ózdi Evangélikus Egyházközséghez tartozó Somsály (bányatelep) nevű kis falu protestáns (református + evangélikus) templomába hívogatta a gyülekezetet. A bányászat megszűnt, a falu elnéptelenedett, a templomot lebontották. Csizmazia Sándor igazgató úr elhozatta az immár feleslegessé vált harangot a Sareptába és így most a templomunkba hívogatja istentiszteletre a híveket. A harang felirata a következő:

Egyik oldalon egy Luther rózsa, felette körfelirattal:

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK.

A másik oldalon szemben az előző felirattal:

ISTEN DICSŐSÉGÉNEK SZOLGÁLATÁRA

AJÁNDÉKOZZA

A SOMSÁLYI PROTESTÁNS HÍVEK TEMPLOMÁNAK

AZ ÓZDI KÉT PROTESTÁNS ANYAEGYHÁZKÖZSÉG

AZ ÚRNAK 1941-IK ÉVÉBEN

A tetején körben 8 db. kehely látható mindegyik külön-külön koszorúba foglalva. Alul szinuszos hullámos mintában szőlőleveles, szőlőfürtös indás díszítéssel. A legalsó koszorún

apró betűs szöveg: ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTERE BUDAPESTEN

1997. 12. 30. Csizmazia Sándor nyugalomba vonul.

1998. 06. 21. Sztojanovics Andrást D. Szebik Imre püspök úr beiktatja szolgálatába.

1998.06.30.-ig Csizmazia Sándor, mint megbízott igazgató szolgált.

1999. 03. 05.: Új megállapodás, amely véglegesen rögzíti a tulajdonjogi viszonyokat. Eszerint a templom tulajdonosa az Országos Egyház. A gyülekezet templomépítését és folyamatos templomhasználatát figyelembe véve a gyülekezet a templomhasználati jogát megtartja. Az alkalmak előtt és után a szeretetotthon egy szobát biztosít a lelkész számára. Szükség esetén heti egy alkalommal helyiséget biztosít a kicsik hitoktatása céljára. A gyülekezet rászorultjainak két helyet soron kívül biztosít esetleges szeretetotthoni elhelyezésükkor.

2001. Templom festése a Sarepta Szeretetotthonnal közösen. A gyülekezet örömére eltávolítják a harmonika ajtót. Ismét teljes terű lett a templom.

2002. Az önkormányzat pénzügyi segítségével kiépítettünk a templomunkban egy erősítő rendszert. Egyrészt felerősíti az oltárnál, a szószéken és az oltár előtt elhangzottakat, másrészt egy induktív erősítő segítségével mindezt a nagyothalló készülékeket használók számára is hallhatóvá teszi.

2002. 03. 10.: Hosszas előkészítés után Bárdossy Zoltán és Pós Gábor kezdeményezésére közgyűlésen döntött a gyülekezet arról, hogy egy órával előbbre helyezzük az istentisztelet kezdési időpontját ½ 11-ről ½ 10-re. Ez lehetővé teszi későbbiekben a családi istentisztelet utáni gyülekezeti napok megtartását.

2003. 05. 19. A templomi, fából készült székek a központi fűtés miatt szétszáradtak, állandóan nyikorogtak. Fémvázas székekre cseréltük, a szeretetotthon kívánságára lemondtunk a padokról.

2005. 06. 12.: Kettős évfordulót ünnepeltünk. 70 éve lett Óbuda fiókegyházközsége gyülekezetünk és 50 éve szentelték fel templomunkat! Hálaadó istentiszteleten és ünnepi közgyűlésen családiasan ünnepeltünk, meghívva a Fébé Diakonissza Egyesületet, volt lelkészeinket és hozzátartozóikat a Szeretetotthont, volt anyagyülekezeteinket Óbudát és Hegyvidéket. A hegyvidéki gyülekezet egy úrvacsorai boroskancsót ajándékozott az ellopottat pótolva volt fíliájának. Az ünneplést a Zsíroshegyi úton folytattuk a Resinárius énekkar szolgálatával, majd Gyekiczky János nyugdíjas lelkészünk Teológiai Akadémia történetét ismertető előadásával. Végül Békés Tamás felügyelő mutatta be a templommal és történetével kapcsolatosan összegyűjtött fényképeket.

2005. 10. 22-én Koren Péter által Németországban internetes árverésen vásárolt Yamaha elektromos orgonát Sztojanovics András a Sarepta igazgató lelkésze és a két Békés Tamás hozzák haza a Sarepta kisbuszával. Mindezt titokban, mert Péter kérte, hogy meglepetés legyen.

2005. 12. 25. Orgona szentelés Bence Imre esperes úr szolgálatával.