Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. február 28.

Böjtben második vasárnap

1Thessz 4, 1-8 

 Pesthidegkút, 2021. február 28.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet Böjtben a második vasárnapjára az igehirdetés alapjául választottam! Feljegyezve találjuk 1Thessz 4,1-8-ban a következőképpen:

Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek – s amint éltek is –, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent; és senki ne károsítsa meg és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki Szentlelkét is rátok árasztja(1Thessz 4,1-8).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Böjtben a második vasárnapon, az igére figyelésünk szent áhítatát, még magasztosabbá teheti az a tény, hogy a levél, amelyből fölolvastunk, tehát Pál apostolnak a thesszalonikaiakhoz írt első levele, Pál ránk maradt legkorábbi írása, Krisztus után körülbelül 50-ben keletkezett. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. február 28.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. február 21.

Böjtben első vasárnap

Mt 16, 21-28

Pesthidegkút, 2021. február 21.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Böjtben az első vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Mt 16,21-28–ban a következőképpen:

Ettől fogva kezdett Jézus nyíltan beszélni a tanítványainak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor félrevonta őt, és feddeni kezdte: Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled! Ő pedig megfordulva ezt mondta Péternek: Távozz tőlem, Sátán, kísértesz engem, mert nem Isten akaratára ügyelsz, hanem az emberekére. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Mert eljön az Emberfia az ő Atyjának dicsőségében angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Bizony mondom nektek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az Emberfiát, amint eljön az ő országában(Mt 16,21-28).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Íme, Böjtben az első vasárnaphoz érkeztünk tehát. Ismét a várakozás idejét éljük: arra várunk, hogy a megváltás szent műve beteljesedjék. Igaz, előttünk van még a Nagyhét tragédiája, és Nagypéntek fájdalma, de mögötte ragyog már Húsvét, s a feltámadás diadala. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. február 21.” Tovább olvasása

Böjt első vasárnapi istentisztelet 2021. február 21. vasárnap 9 óra 30 perc

Kedves Testvérek!
Vasárnap, február 21-én 9:30-kor online istentisztelet:

VI. Nagyböjt

Húsvét előkészítő időszakának, a böjt előtti bevezetés után, tulajdonképpeni főrésze a hamvazószerdától nagyszombatig tartó 40-napos böjti idő, amely még sokkal régibb, mint a megelőzően tárgyalt böjt előtti idő. – Ebben a nagy böjti időben nincs semmi, ami a húsvét ünnepe felé haladással együtt a fénynek és örömnek fokozódása volna. Sőt, minden egyre komorabb lesz és mindjobban előre veti árnyékát az időszak utolsó hetének, a nagyhétnek – különösképpen pedig a nagypénteknek – sötétsége és fájdalmas gyásza. – Húsvét reggelére aztán az isteni dráma nagy fordulatával minden, de minden átváltozik diadalmas húsvéti örömmé.

“Böjt első vasárnapi istentisztelet 2021. február 21. vasárnap 9 óra 30 perc” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. február 14.

Ötvened vasárnap

Jak 3, 13-18

Pesthidegkút, 2021. február 14.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Ötvened vasárnapjára az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Jak 3, 13-18-ban a következőképpen:

Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz! Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne vétkezzetek az igazság ellen azzal, hogy bölcsességetekkel kérkedtek. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. 16Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar van és mindenféle gonosz tett. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák”(Jak 3,13-18).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Levelünk szerzője Jakab, Jézus testvére, aki írásában Isten és Krisztus szolgájának nevezte magát. Péter apostol után, aki Heródes üldöztetése miatt kénytelen volt elmenekülni (ApCsel 12.), Jakab lett Jeruzsálem püspöke. Harminc esztendeig kormányozta a jeruzsálemi egyházat, és sokakat megtérített a zsidók közül. Valószínű ez is hozzájárult ahhoz, hogy igen nagy tekintélyre tett szert, s őt mindenki „Igaz”-nak nevezte. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. február 14.” Tovább olvasása

Istentisztelet, Családi Istentisztelet, február 14. vasárnap

Kedves Testvérek!
Online Istentisztelet, 2021. február 14. 9:30. Igét hirdet: Gazsóné Verasztó Teodóra
Online Családi Istentisztelet, 2021. február 14. 17:00. Igét hirdet: Baloghné Vincze Katalin lelkésznő, gyülekezetünk hitoktatója

https://www.youtube.com/watch?v=MFtRkJx3pL8

Várunk mindenkit szeretettel a képernyők elé.

Fodor Viktor lelkész

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. február 7.

Hatvanad vasárnap

2 Kor 12,1-9

Pesthidegkút, 2021. február 7.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Hatvanad vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt második levelében, a 12. fejezet első kilenc versében, a következőképpen:

Dicsekednem kell, habár nem használ; rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig – hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, csak Isten tudja. Én tudom, hogy az az ember – hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, csak az Isten tudja – elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket ember el nem mondhat. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal; hacsak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem(2Kor 12,1-9).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Korinthus városát Jézus születése előtt 1000 után alapították, egy 3000 évvel korábbi település helyén. Második virágkorát a hellén időkben élte, melynek a rómaiak vetettek véget, amikor Krisztus előtt 146-ban lerombolták. Ezután egy évszázadig néptelen és elhagyatott volt, mígnem Krisztus előtt 44-ben Julis Caesar újjáépíttette. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. február 7.” Tovább olvasása