Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. október 25.

Szentháromság ünnepe után huszadik vasárnap

Biblia vasárnap

ApCsel 8, 26-38 

Farkasrét, 2020. október 25.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet Szentháromság ünnepe után huszadik vasárnapra, úgyis, mint Biblia-vasárnapra, az igehirdetés alapjául választottam! Feljegyezve találjuk ApCsel 8, 26-38-ban a következőképpen:

“26Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. 27Ő felkelt, és elindult. És íme, egy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, 28visszatérőben hintóján ülve Ézsaiás prófétát olvasta. 29Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz! 30Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: Érted is, amit olvasol? 31Erre az így válaszolt: Hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. 32Az Írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: „Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. 33Megaláztatásában elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ki sorolhatná fel? Mert élete felvitetik a földről.” 34A főember megkérdezte Fülöptől: Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról vagy valaki másról? 35Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. 36Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember: Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? 37Ezt mondta neki Fülöp: Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. 38Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és a főember, és megkeresztelte őt.”

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Egyházunk rendje szerint, a Szentháromság ünnepe utáni huszadik vasárnap Biblia-vasárnap, amikor a Szentírásról kell szólnunk. Most hadd ne soroljak statisztikákat, hogy hány nyelvre fordították le, hány példányban adták ki, és így tovább. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. október 25.” Tovább olvasása

Megemlékezés 1956. október 23-áról

Fekete István: Levél Bécsbe

Levél Bécsbe

“Ma október 31-e van. Ezerkilencszázötvenhat október harmincegyedike, reggel négy óra. Koránkelő vagyok, de levelezni még én sem szoktam hajnalban, ma mégis úgy érzem, ezen a napon maradhat minden, első ez a levél, aminek gondolatai agyonnyomnának, ha el nem küldeném őket neked.

Akkor, ott a kávéházban azt mondtam neked: nincs fiatalságunk, s ami van, mintha semmi közünk nem lenne hozzá, mintha nem a mi vérünk lenne, mintha magában hordaná a beláthatatlan rabság lokálgőzbe fojtott rettenetes reménytelenségét.

És Vilmos, ahogy most kinézek az ablak sötét tükrén, és látom a villanylámpák elszórt csillagait, elfutja a szemem a könny, és bocsánatot kérek ettől a fiatalságtól, akik ezen a héten nem magyar, de világtörténelmet írtak fiatal vérükkel.
“Megemlékezés 1956. október 23-áról” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. október 18.

Szentháromság után 19. vasárnap

Mt 9, 1-8

Pesthidegkút, 2020. október 18.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, melyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után a tizenkilencedik vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Mt 9, 1-8-ban a következőképpen:

“1Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. 2És íme, odavittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: Bízzál, fiam, megbocsáttatnak a te bűneid. 3Ekkor néhányan az írástudók közül így szóltak magukban: Istenkáromló! 4Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: Miért gondoltok gonoszt szívetekben? 5Ugyan mi könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsáttatnak a te bűneid, vagy ezt mondani: Kelj fel, és járj? 6De azért, hogy megtudjátok, az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön – ekkor ezt mondta a bénának: Kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! 7Ő pedig felkelt, és hazament. 8Amikor a sokaság ezt látta, félelem fogta el őket; és dicsőítették Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.”

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az egyházi esztendő végének közeledtével az egyes vasárnapok istentiszteleteinek mondanivalója azt mutatja meg számunkra, hogy hogyan kell folytatnunk földi életünket ahhoz, hogy az ítélet napján az örök élet reménységével állhassunk az újjáteremtő Isten színe elé.

Nemrég arról szóltak az igehirdetések országszerte evangélikus templomainkban, hogy senki sem szolgálhat két úrnak. Az elmúlt vasárnap azt hallottuk, hogy mindenkor szeretetben járjunk. S a következő hetek mondanivalói között ezeket találjuk: „Megszentelt életben”, „A hit harcában”, „Megbocsátásban”, vagy például: „Két világ polgáraiként”. Nos, ebben a sorban ma arról szólunk, hogy ezen a földön munkában kell töltenünk napjainkat. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. október 18.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. október 11.

Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap

5Móz 30, 16-20 

Pesthidegkút, 2020. október 11.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után a tizennyolcadik vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk 5Móz 30,16-20-ban, a következőképpen:

Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istenedet az URat, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait rendelkezéseit és döntéseit, és akkor élni és szaporodni fogsz, mert megáld téged Istened, az ÚR azon a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd. De ha elfordul a szíved, és nem engedelmeskedsz, hanem eltántorodsz, más istenek előtt borulsz le, és azokat tiszteled, kijelentem nektek már most, hogy menthetetlenül elvesztek. Nem éltek hosszú ideig azon a földön, ahova most átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek oda, és birtokba vegyétek. Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess és a te utódaid is! Szeresd az URat, a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az ÚR esküvel ígért oda atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az egyházi esztendő második felében, immár egyre közeledve Örökélet vasárnaphoz is, jó újra és újra elmondani, és meghallani, hogy Isten hív minket! Hív bűnbánatra, hív megtérésre, hív az örök életre! Mert szeret! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. október 11.” Tovább olvasása

Arccal vagy háttal? – Országos evangelizáció a Deák téren élő közvetítéssel

Az idei évben is megrendezésre kerül az ORSZÁGOS EVANGELIZÁCIÓ a Deák téri templomban október 10-én, szombaton 9.40 és 12.45 között.

Mindenkit bátorítunk, hogy kapcsolódjon be az ONLINE-KÖZVETÍTÉSBE gyülekezetével, családjával együtt.

Az élő adás eléréséhez nem kell mást tenni, mint az alábbi linkre kattintani!

“Arccal vagy háttal? – Országos evangelizáció a Deák téren élő közvetítéssel” Tovább olvasása