Gazdasági beszámoló a 2020. évről

Kedves Testvérek!

Egyházunk törvényeinek megfelelően elkészült egyházközségünk éves gazdasági beszámolója.

A közgyűlést a járvány miatt nem tudjuk megtartani. Kérem, a körlevelet figyelmesen olvassátok el.

http://pesthidegkut.egyhazkozseg.hu/wp-content/uploads/sites/16/2021/04/Pesthidegkuti-Evangelkius-Egyhazkozseg-gazdasagi-beszamolo-a-2020-evrol.pdf

Eddigi önfeláldozó segítségeteket, amelyet kis közösségünk fennmaradásáért hoztatok az Úr nevében köszönjük.

Mindannyiunk nevében szeretettel:

Fodor Viktor lelkész

Erős vár a mi Istenünk!

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. április 25.

Húsvét után harmadik vasárnap

Mt 18, 11-14 

Rákospalota, 2021. április 25.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet anyaszentegyházunk, Húsvét után harmadik vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Mt 18,11-14-ben, a következőképpen:

Az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? És ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a kilencvenkilencnek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül(Mt 18,11-14).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Húsvét után harmadik vasárnap Jubilate, azaz az öröm, az örvendezés vasárnapja. Istentiszteletünk kezdetén, a bevezető zsoltárban, így hallottuk: „Örvendezz Istennek, egész föld, énekeljétek neve dicsőségét!”(Zsolt 66,1.2).

S íme, Húsvét után harmadik vasárnapon, nem lehet kétség, mi is ennek az örvendezésnek az oka, alapja. Természetesen, az a húsvéti örömhír, hogy Jézus feltámadt, Jézus él! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. április 25.” Tovább olvasása

Békés Tamás felügyelőnk gondolatai a Worms 500 kezdeményezésről

Több mint ötszázan írták alá április 18-ig Luther Márton mai örököseinek rövid nyilatkozatát az ittalok.hu oldalon. Az evangelikus.hu szerkesztősége gyülekezeti tagokat -köztük Békés Tamás felügyelőnket- kért fel arra, fogalmazzák meg, miért érezték fontosnak, hogy csatlakozzanak az akcióhoz, mit jelent számukra evangélikusnak/lutheránusnak lenni, és hogyan mutatkozik meg a mindennapjaikban, hogy életük vezérlő alapja a Szentírás?

A teljes cikk az alábbi linken olvasható.

https://www.evangelikus.hu/cikk/alairasaikkal-nyilvanitottak-ki-szentirast-tekintik-eletuk-vezerlo-alapjanak

Érdekes megfigyelni, hogy a megszólalók különböző nézőpontból jutnak el ugyan arra a következtetésre, mely szerint a Szentírás szavai manapság is jó zsinórmértékként használhatók.

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. április 18.

Húsvét után 2. vasárnap

1Pt 5, 1-5

Pesthidegkút, 2021. április 18.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet Húsvét után a második vasárnapra az igehirdetés alapjául választottam. Feljegyezve találjuk 1Pt 5,1-5-ben, a következőképpen:

A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Ugyanúgy, ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad(1Pt 5,1-5).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A Húsvét utáni a második vasárnap, az óegyházi perikópa szerint a „Jó Pásztor” vasárnapja. S igénk ezúttal nem a Főpásztort állítja elénk, hanem a pásztorolt gyülekezetet szólítja meg, mégpedig először a presbitereket, majd az ifjakat. Mindkettő számára intelmeket sorol, amelyet egy-egy ígérettel zár le. Mielőtt megvizsgálnánk ezeket részletesen, szóljunk néhány szót magáról a levélről. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. április 18.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. április 11.

Húsvét után 1. vasárnap

2Kor 4, 10-14

Pesthidegkút, 2021. április 11.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Húsvét után első vasárnapra az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk 2Kor 4,10-14-ben, a következőképpen:

Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a Lelke van bennünk, ahogyan meg van írva: „Hittem, azért szóltam”, mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt”.

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Békesség nektek! Feltámadott Urunk szavával köszöntelek titeket, hogy újra elmondhassam a hullámtörő örömhírt: Jézus feltámadt! Jézus él! Ami mindjárt azt is jelenti, hogy Húsvét után nem lehet úgy élni, hogy Jézus nem támadt fel! Húsvét után nem lehet úgy élni, hogy nem vagyunk megváltva! Húsvét után nem lehet úgy élni, hogy bűneink nincsenek megbocsátva! Mert Jézus feltámadt! Mi pedig immár megváltottak vagyunk, akiknek Isten megbocsátotta bűneit, Jézusért!

S íme, amíg Húsvét hétfőn, Jézus, mint az húsvéti hit Teremtője állt előttünk, addig ma, Húsvét után az első vasárnapon, Jézusra, mint az új élet Teremtőjére tekintünk! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. április 11.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán Húsvét második napi igehirdetése, 2021. április 5.

Húsvét második napja

1Kor 15, 21-23

Pesthidegkút, 2021. április 5.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Húsvét második napjára az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk 1Kor 15,21-23-ban, a következőképpen:

Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi”.

Keresztyén gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Milyen jó újra és újra meghallani az örömhírt: Jézus feltámadt! Jézus él! Mert bűn és halál többé nem uralkodik mirajtunk, hiszen a mi Urunk, Jézus Krisztus, az adóslevelünket odaszegezte a keresztfára. Más szóval: megszabadított minket a bűn átka alól. Feltámadásával pedig legyőzte a halált, világosságra hozva a soha el nem múló, azaz az örök életet. Más szóval: megnyitotta előttünk az utat, hit által az Atyához!

Ez pedig Húsvét, a mi megváltásunk ünnepének örömhíre. És íme, ennek megfelelően ma, a feltámadott Jézus Krisztus, mint a húsvéti hit Teremtője áll előttünk. “Veperdi Zoltán Húsvét második napi igehirdetése, 2021. április 5.” Tovább olvasása

Húsvétvasárnapi istentisztelet és ünnepi felügyelői köszöntés

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

kép.png
Kedves Testvérek!
Húsvétvasárnap ünnepi istentisztelet: 2021. április 4. vasárnap 9 óra 30 perc

Mindenkit szeretettel várunk online!

Fodor Viktor lelkész                   Békés Tamás felügyelő

Feltámadás ünnepi köszöntés 2021

Kedves Testvérek!

Jézus mondja: Én élek és ti is élni fogtok! (Jn14.19)

Idén is egymástól elkülönítve tudjuk Krisztus Urunk feltámadását ünnepelni és templomunktól is elzárva. Mielőtt sajnálni kezdenénk magunkat, készítsünk számbavételt, mi mindent is adott gyülekezetünknek Urunk ezen kijelentése! Vegyük sorra, hogy tudunk-e még igazán örülni Urunk ígéretének, fontosnak tartjuk-e azt a hatalmas változást, amit ez a bizonyosság jelent?

Nagyon sokszor hallani mostanában, miszerint a célunk az, hogy helyre álljon a járvány előtti életünk. Szerintem inkább azért könyörögjünk, hogy ne térjünk vissza ahhoz az önző, Istentelen élethez, amit eddig éltünk, hanem térjünk észhez és vegyük észre, hogy nem mi vagyunk a parancsnokok, Krisztus Urunk nélküli élet nem tartható, vissza kell Hozzá térnünk! Csak Vele együtt lesz életünk. Urunk nem a mai média által dicsőített, hosszú távon tarthatatlan életet ígéri, hanem a helyreállított, az első bűn előtti életet, vagyis Urunkkal, Istenünkkel helyre állt kapcsolatot, magát az örök életet.

Mi mindennek lehet, lehetett örülni zárlat idején?

A legfontosabb, hogy Urunk több lelkészt is küldött hozzánk, akik mind azon dolgoznak, hogy egyre jobban megismerjük azt a Krisztust, aki ezt a kijelentést tette. Van-e még gyülekezet, ahol egy vasárnapi istentiszteleten lelkészek szolgálnak egymást segítve, hogy mindebből a gyülekezetünk épüljön.

A gyülekezetben volt és van időnk megállni (nem az egészségügyért dolgozókra gondoltam), imádkozni, kapcsolatokat felújítani, közösen együtt fohászkodni telefonon, internet különböző változatain keresztül. Be tudtunk egymásról számolni egymást kérdezve. Megújult honlapuk, szerdai bibliaóránk Istentiszteleteinket többször is megtekinthetjük, vagy többször is elolvashatjuk az igehirdetéseket. Meghallgathatjuk hittanosaink és családjaik nekünk készített passió történetét.

Nem maradt el lelkészeink és gyülekezeti segítőik munkájával egyetlen rendszeres alkalmunk sem. Meg tudtuk tartani presbiteri ülésünket is. Igaz ritkábban tartjuk, de hathatósan együtt munkálkodva.

Kérek mindenkit, gondoljátok végig, mit kínált Urunk! Megálltunk volna csak a szavára a koronavírus nélkül is? Hiszen az eddig is hallható volt! Adjunk hálát, hogy így gondoskodik gyülekezetünkről. Köszönjük lelkészeink gondoskodását, de köszönjük a munkatársak segítését is.

Vegyük komolyan a figyelmeztetést. Ne az eddigi Krisztus Urunkat mellőzőn élt életünket várjuk vissza, hanem térjünk vissza Hozzá, hiszen maga mondta: én élek és ti is élni fogtok! Kérlek Benneteket, keressétek meg ezt az igét Bibliátokban és olvassátok el a hozzá tartozó igéket is! Áldott Feltámadás Ünneplést kívánva:

2021. április 3.                                          Békés Tamás