Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. augusztus 29.

Szentháromság után 13. vasárnap

Gal 3, 15-22

Pesthidegkút, 2021. augusztus 29.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság után a tizenharmadik vasárnapra igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Gal 3,15-22-ben, a következőképpen:

Testvéreim, emberi módon szólok: a megerősített végrendeletet, még ha emberé is, senki sem teheti érvénytelenné, vagy nem toldhatja meg. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő utódának. Nem így mondja az Írás: „és az ő utódainak”, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről: „és a te utódodnak”, aki a Krisztus. Ezt pedig így értem: azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített Isten, a négyszázharminc esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, vagyis ez nem törli el az ígéretet. Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret alapján volna; Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta azt Isten. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által. Közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél. Isten pedig egy. A törvény tehát az ígéretek ellen van? Szó sincs róla! Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az Írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek(Gal 3,15-22).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! „A hit cselekedtek nélkül halott!” – írja Ágendánk jelmondatul a Szentháromság utáni tizenharmadik vasárnapra, meghatározva ezzel az igehirdetés mondanivalóját. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. augusztus 29.” Tovább olvasása

Istentisztelet: Szentháromság ünnepe u. 13. v. 2021. augusztus 29. vasárnap 9:30 templom

Kedves Testvérek!
Mindenkit várunk istentiszteletünkre mind élő, mind online formában.

Mivel templomunk helyzetéből adódóan közintézménynek számít,
ezért kérjük a testvéreket, viseljenek maszkot alkalmunkon és tartsák be gyülekezetünk járványügyi szabályzatát továbbra is.
Szeretettel: Fodor Viktor lelkész

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. augusztus 22.

Szentháromság után 12. vasárnap

2Kor 3, 4-9

 Pesthidegkút, 2021. augusztus 22.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet egyházunk Szentháromság ünnepe után a tizenkettedik vasárnapra az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk 2Kor 3,4-9-ben, a következőképpen:

Ilyen bizodalmunk pedig Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit is megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izráel fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogyne volna még dicsőségesebb a Lélek szolgálata? Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata!”(2Kor 3,4-9).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írt második levele eltérő tartalmú az elsőtől. Amaz a gyülekezet mindennapi életében felvetődött kérdésekre ad választ. A második levél pedig a jeruzsálemi gyülekezet javára való adakozásra felhíváson túl, lényegében egyetlen fő téma körül összpontosul. Az írás középpontjában az apostol védekezése áll, amellyel a zsidókeresztyének által vitatott tantételeit igyekszik megszilárdítani, s ebben a döntő érve az, hogy az ő tanítása felülről való. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. augusztus 22.” Tovább olvasása

Istentisztelet: Szentháromság ünnepe u. 12. v. 2021. augusztus 22. vasárnap 9:30 templom

Kedves Testvérek!
Mindenkit várunk istentiszteletünkre mind élő, mind online formában.
Szolgál : Túri Krisztina lelkésznő

Mivel templomunk helyzetéből adódóan közintézménynek számít,
ezért kérjük a testvéreket, viseljenek maszkot alkalmunkon és tartsák be gyülekezetünk járványügyi szabályzatát továbbra is.
Szeretettel: Fodor Viktor lelkész

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. augusztus 15.

Szentháromság után 11. vasárnap

Lk 17, 7-10

Pesthidegkút (Lelkészotthon, Fébé), 2021. augusztus 15.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk, Szentháromság ünnepe után a tizenegyedik vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Lk 17,7-10-ben, a következőképpen: „Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor az szántás vagy legeltetés után megjön a mezőről: Jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz! Nem azt mondja-e inkább neki: Készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat, és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál! Vajon megköszöni annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt(Lk 17,7-10).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ma sem tehetem meg, hogy mondanivalómat ne azzal az örömhírrel kezdjem, hogy Isten hív minket! Hív bűnbánatra, hív megtérésre, hív az örök életre! Mert szeret! Hiszen Isten ma arra hitre hív minket, hogy mindig kegyelemre szorulunk! Amit Isten meg is ad nekünk gazdagon, szeretetből. És milyen hatalmas örömhír az, hogy Isten kegyelméből és szeretetéből, nekünk örök életünk van! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. augusztus 15.” Tovább olvasása

Istentisztelet: Szentháromság ünnepe u. 11. v. 2021. 08. 15. vasárnap 9:30, templom

Kedves Testvérek!
Mindenkit várunk istentiszteletünkre mind élő, mind online formában.

Mivel templomunk helyzetéből adódóan közintézménynek számít,
ezért kérjük a testvéreket, viseljenek maszkot alkalmunkon és tartsák be gyülekezetünk járványügyi szabályzatát továbbra is.
Szeretettel: Fodor Viktor lelkész

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. augusztus 8.

Szentháromság után 10. vasárnap

Róm 4, 1-8

 Pesthidegkút (Lelkészotthon, Modori u), 2021. augusztus 8.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk, Szentháromság ünnepe után a tizedik vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Róm 4,1-8-ban, a következőképpen:

Mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám, a mi ősatyánk a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, akkor volna mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az Írás? „Hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul.” Aki fáradozik, annak a bért nem jutalomként számítják, hanem azért, mert tartoznak azzal. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak Isten a hitét számítja igazságul. Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot: „Boldogok, akiknek megbocsáttattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít(Róm 4,1-8).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szentháromság ünnepe után a tizedik vasárnapon is, hadd hangoztassam az örömhírt: Isten hív minket! Hív bűnbánatra, hív megtérésre, és hív az örök életre! Mert szeret! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. augusztus 8.” Tovább olvasása

Veperdi zoltán igehirdetése, 2021. augusztus 1.

Szentháromság után 9. vasárnap

2Tim 2, 19-21

Pesthidegkút, 2021. augusztus 1.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után a kilencedik vasárnapra az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk 2Tim 2,19-21-ben a következőképpen:

Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelyre ez van pecsételve: „Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja!” Egy nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fa- és cserépedények is, amazokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas(2Tim 2,19-21).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Pál apostolnak Timóteushoz írt második levele, minden bizonnyal, az egyháztörténet óriásának utolsó írása. Krisztus után 66-ban, Rómában kelt a megrázó hattyúdal. Pál, Jézus Krisztus hűséges apostola, aki egész életében másokon segített, a saját nyomorúságában magára maradt. “Veperdi zoltán igehirdetése, 2021. augusztus 1.” Tovább olvasása