Ádventi naptár a Facebook oldalunkon

Ádvent, karácsony előkészülete, a X. század óta az egyházi év kezdete. Ádventben Jézus fogadására, a vele való találkozásra készülődünk.

Gyülekezetünk ádventi naptárt indít Facebook oldalunkon – minden nap egy meglepetéssel szeretnénk segíteni az igazi Találkozást.

Kérjük a kedves testvéreket, hogy figyeljék Facebook oldalunkat az ádventi időszakban!

“Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek”(1Pt1,22)

Istentisztelet Advent első vasárnapján: 2021. november 28. 9:30 perc /szupplikáció/

Kedves Testvérek!

Advent első vasárnapján Krcsméri János András II. évf. teológus hallgató fog szolgálni.A szupplikáció kettős célja, hogy leendő szolgatársaim, gyakorlatot szerezzenek az igehirdetési szolgálatban, valamint a gyülekezetek az offertóriummal támogasák a lelkészképzést anyagilag.

Pogány Tamás I. évf. színinövendék testvérünk Pilinszky János születésének századik évfordulójára való megemlékezésből mond verset.

Templomunk továbbra is zárva tart, az istentiszteletet YouTube csatornánkon lehet követni.

Liturgia: Gregersen- Labossa György lelkész
Igehirdetés: Krcsméri János András II. évf. teológus hallgató
Verset mond: Pogány Tamás I. évf. színinövendék, gyülekezetünk tagja

Szeretettel: Fodor Viktor lelkész

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. november 21.

Örökélet vasárnap

Jel 21, 6-7

 Pesthidegkút (Lelkészotthon, Modori u.), 2021. november 21.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk az egyházi esztendő utolsó vasárnapjára, azaz Örökélet vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Jel 21,6-7-ben, a következőképpen:

“És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.”

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Örökélet vasárnapján tegyük meg először, hogy gyönyörködünk az egyházi esztendő folyamatában. Mert hogyan is kezdődik? Ádvent csodálatos várakozásával, amikor a Megváltó születésére tekintünk előre. Hogy azután a betlehemi mezőn felhangozzék a világra szóló evangélium: „Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában(Lk 2,10-11). “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. november 21.” Tovább olvasása

Csak online istentiszteletek 2021. november 21-től

A járványügyi helyzet súlyos romlása miatt, szeretett templomunkat be kell zárnunk ránk bízott testvéreink védelme érdekében.

A továbbiakban minden alkalmat online közvetítünk.

Mindenkit kérek szeretettel és tisztelettel, hogy oltassa be magát és szigorúan tartsa be a járványügyi szabályokat. Imádkozzunk mindenkiért és egymásért!

Istentisztelet Szentháromság u.27. (utolsó) vasárnap. Örökélet vasárnapja, 5, 10, 15 és 20 éve elhunyt testvéreink emlékére: 2021. nov 21. 9:30 csak online közvetítésben!

Igehirdetés: Veperdi Zoltán

Családi Istentisztelet: 2021. november 21. vasárnap 17 óra csak online közvetítésben!

Igehirdetés: Vincze Katalin lelkésznő gyülekeztünk hitoktatója

Szeretettel: Fodor Viktor lelkész

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. november 14.

Szentháromság után utolsó előtti vasárnap

Jn 11, 33-45

Pesthidegkút, 2021. november 14.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapjára, az igehirdetés alapjául választottam. Feljegyezve találjuk Jn 11,33-45-ben, a következőképpen:

Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, háborgott lelkében, és megrendült. Megkérdezte: Hova helyeztétek őt? Azt felelték: Uram, jöjj és lásd meg! Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták: Íme, mennyire szerette! Közülük néhányan pedig így szóltak: Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne haljon meg? Jézus – még mindig háborogva magában – a sírhoz ment: ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt: Vegyétek el a követ! Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki: Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. Jézus szólt nekik: Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni! Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához és látták, amit Jézus tett(Jn 11,33-45).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ragadja meg a figyelmünket mindjárt az igéből az, hogy Jézus sír! Az égi király, akié minden hatalom mennyen és földön, könnyekre fakad, mint egy gyermek! Az erős Isten, akinek szavára megállnak a szelek és lecsendesednek a hullámok, megrendül a lelkében. Mi lehet az az érzés, amely a Megváltót így megindította? “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. november 14.” Tovább olvasása

Istentisztelet: Szentháromság ünnepe u. 26- (utolsó előtti) v. 2021. november 14. vasárnap 9:30 templom

Kedves Testvérek!

Mindenkit várunk istentiszteletünkre mind élő, mind online formában.

Igehirdetés: Fodor Viktor

Mivel templomunk helyzetéből adódóan közintézménynek számít, ezért kérjük a testvéreket, viseljenek maszkot alkalmunkon és tartsák be gyülekezetünk járványügyi szabályzatát továbbra is.

Szeretettel: Fodor Viktor lelkész

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. november 7.

Szentháromság után 23. vasárnap

Lk 11, 29-36

Pesthidegkút, 2021. november 7.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság után a huszonharmadik vasárnapra, az igehirdetés alapjául kiválasztott. Feljegyezve találjuk Lk 11,29-36-ban, a következőképpen:

Amikor pedig egyre nagyobb sokaság gyülekezett hozzá, ő így kezdett beszélni: Ez a nemzedék gonosz nemzedék: jelt követel, de nem adatik neki más jel, mint Jónás próféta jele. Mert amiképpen Jónás jel volt a niniveiek számára, úgy lesz az Emberfia is jellé ennek a nemzedéknek. Dél királynője feltámad majd az ítéletkor e nemzedék férfiaival együtt, és elítéli őket, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, de íme, nagyobb van itt Salamonnál. Ninive lakói feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők megtértek Jónás prédikálására, de íme, nagyobb van itt Jónásnál. Aki lámpást gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem véka alá, hanem a lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot. A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos, de ha gonosz, a tested is sötét. Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne legyen! Ha tehát az egész tested világos, és nincsen benne semmi sötétség, akkor olyan világos lesz az egész, mint amikor a lámpás megvilágít téged a fényével(Lk 11,29-36).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Megszokott dolog számunkra, hogy az egyházi esztendő utolsó vasárnapjai, az úgynevezett eszkatologikus vasárnapok, mondanivalójukban Isten eljövendő országa felé irányítják a figyelmünket. Szokás az egyházi év utolsó vasárnapját „örökélet” vasárnapjának is nevezni, amelytől már csak két hét választ el bennünket. Ebben a sorban tehát, a mai vasárnap témája a következő: „Az ítélet felé”. Gondolkodásunk alapjául Lukács evangéliumából olvastuk az igét, látszólag két egymástól független szakaszt, amelyek – mint látni fogjuk – mégis összetartoznak! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. november 7.” Tovább olvasása

Családi Istentisztelet, konfirmációi felkészítő: 2021. november 7. vasárnap 9:30 perc templom

Családi istentisztelet Szentháromság u. 25. vasárnap
Igehirdetés: Gregersen-Labossa György lelkész

Az alkalom után Furda Szabina teológus hallgató, Erdélyi Kata hitoktató és Fodor Viktor lelkész foglalkozik a konfirmandusokkal.
Kérjük , hogy ezen az alkalmon a családok együtt legyenek jelen.
A legkisebbekkel Gregersen-Labossa Ágnes és Tódor Melinda foglalkozik külön.

Szeretettel: Fodor Viktor lelkész

Erős vár a mi Istenünk!

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. október 31.

Reformáció ünnepe

Lk 12, 1-10

Pesthidegkút, 2021. október 31.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Reformáció ünnepére az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Lk 12,1-10-ben a következőképpen:

Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak a tanítványaihoz: Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól! Nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Ezért tehát amit a sötétségben mondtatok, azt napvilágnál fogják hallani, és amit fülbe súgva mondtatok a belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek, barátaimnak mondom: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Megmondom nektek, kitől féljetek: attól féljetek, akinek azonfelül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony mondom nektek: tőle féljetek! Ugye, öt verebet adnak két fillérért, de Isten egyről sem feledkezik meg közülük. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok! Mondom nektek: ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Ha valaki az Emberfia ellen szól valamit, annak megbocsáttatik, de aki a Szentlelket káromolja, annak nem bocsáttatik meg(Lk 12,1-10).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Felolvasott igeszakaszunknak a Bibliafordítók a következő címet adták: „Bátorítás vallástételre”. S mondanivalónkat a reformációnak ezen az ünnepén fűzzük eme gondolat köré! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. október 31.” Tovább olvasása

Hála Gábor bácsiért és a Sareptáért

A Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon fennállásának 70. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségsorozat részeként az intézményt alapító Sztehlo Gábor evangélikus lelkész emlékművét is megkoszorúzták. Ekkor hangzottak el Juhász Endre fogyatékossággal élő lakó alább olvasható gondolatai.
Forrás: evangelikus.hu