Verasztó Teodóra igehirdetése, 2020. 06. 14.

Kedves Testvérek!

Küldöm szeretettel a vasárnapi igehirdetést.
Verasztó Teodóra

„Ezt mondta nekem: Emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled! Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. Ezt mondta nekem: Emberfia, elküldelek téged Izrael fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is egészen a mai napig. A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik: Így szól az én Uram, az Úr!… Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez, de majd megtudják, hogy próféta volt közöttük. Te pedig, emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj! Ha csalán és tövis szurkál is téged, ha skorpiók közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől, ne rettegj tőlük, hiszen engedetlen nép ez. Hirdesd nekik az én igéimet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele; hiszen engedetlen nép ez! Te pedig emberfia, hallgasd meg, amit mondok neked! Ne légy engedetlen, mint ez az engedetlen nép! Nyisd ki a szád, és edd meg, amit adok neked! Látta, hogy egy kéz nyúlt felém, és egy irattekercs volt benne. Kiterítette előttem, és az tele volt írva mindkét oldalán. Siratóének, sóhaj meg jajszó volt ráírva.” Ez 2,1-10

Ez a szakasz Ezékiel prófétai elhivatásáról szól. Nem valami kényelmes munkatérre küldte Isten a prófétát, hanem a lázadó néphez, a makacs és konok szívű, engedetlen néphez. A babiloni fogságban éltek, itt hívta el Isten Ezékiel prófétát a Kebár átkötőcsatorna partja mellett. így lett templom nélküli, gyülekezeten kívüli pappá és ország nélküli, országon kívüli prófétává. Azonban ez a nehéz helyzet, fogság, krízis nem az önvizsgálat és bűnbánat irányába mozdította a népet, hanem elbizakodottak voltak, helyzetüket véletlennek és átmenetinek tekintették. Makacsul megkeményítették szívüket. “Verasztó Teodóra igehirdetése, 2020. 06. 14.” Tovább olvasása

Turi Krisztina igehirdetése, 2020. 06. 14.

Kedves Tesvérek!
Szeretettel küldöm az igehirdetést – ami műfaját tekintve most inkább meditáció.
Áldott hétvégét és majd áldott vasárnapot kívánok a gyülekezet minden tagjának!
Turi Krisztina

Szentháromság ünnepe utáni első vasárnap

2020. június 14.

 1Ezt mondta nekem: Emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled! 2Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám.
3Ezt mondta nekem: Emberfia, elküldelek téged Izráel fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is egészen a mai napig. 4A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik: Így szól az én Uram, az ÚR!… 5Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele – hiszen engedetlen nép ez –, majd megtudják, hogy próféta volt közöttük.
6Te pedig, emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj! Ha csalán és tövis szurkál is téged, ha skorpiók közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől, ne rettegj tőlük, hiszen engedetlen nép ez. 7Hirdesd nekik az én igéimet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele; hiszen engedetlen nép ez!
8Te pedig, emberfia, hallgasd meg, amit mondok neked! Ne légy engedetlen, mint ez az engedetlen nép! Nyisd ki a szád, és edd meg, amit adok neked! 9Láttam, hogy egy kéz nyúlt felém, és egy irattekercs volt benne. 10Kiterítette előttem, és az tele volt írva mindkét oldalán. Siratóének, sóhaj meg jajszó volt ráírva.

Ezékiel 2,1-10

Keresztény gyülekezet, szeretett testvérek a Jézus Krisztusban!

Elhívás, küldetés, szolgálat…súlyos szavak és valamiféle pátosz is körül lengi őket, ha mások elhívásáról küldetéséről, szolgálatáról gondolkodunk. De vajon nem Istentől rendelt szolgálati helyen vagyunk-e mi magunk is őrállók a magunk helyén. Ezékiel azt a szolgálatot kapta, hogy a fogságba hurcolt néphez szóljon. Azokhoz, akikről Isten maga mondja ki, hogy engedetlenségük sodorta őket abba a helyzetbe, amit ott és akkor talán értetlenül, lázadva vagy rezignáltan hordoznak el. “Turi Krisztina igehirdetése, 2020. 06. 14.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. június 14.

 Szentháromság ünnepe után első vasárnap

Ez 2, 1-8a

Pesthidegkút, 2020. június 14.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után az első vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Ezékiel 2,1-8a-ban a következőképpen:

Ezt mondta nekem: Emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled! Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. Ezt mondta nekem: Emberfia, elküldelek téged Izráel fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is egészen a mai napig. A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik: Így szól az én Uram, az ÚR!… Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele – hiszen engedetlen nép ez –, majd megtudják, hogy próféta volt közöttük. Te pedig, emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj! Ha csalán és tövis szurkál is téged, ha skorpiók közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől, ne rettegj tőlük, hiszen engedetlen nép ez. Hirdesd nekik az én igéimet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele; hiszen engedetlen nép ez! Te pedig, emberfia, hallgasd meg, amit mondok neked! Ne légy engedetlen, mint ez az engedetlen nép!”(Ez 2,1-8).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Először hadd emlékeztessek arra, hogy Szentháromság ünnepével immár előttünk van a teljes kinyilatkoztatás: az Atya, a Fiú, és a Szentlélek. S az egyházi esztendő első fele megmutatta nekünk mindazt, amit Isten cselekedett értünk. Ennek az összefoglalása a jól ismert Jn 3,16: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen(Jn 3,16). Most pedig, az egyházi év második felében, rajtunk a sor! Nekünk kell válaszolni arra, amit Isten tett értünk. Jelesül, ezen a vasárnapon, arra szólít fel minket az ige, hogy feleljünk a hívó szóra! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. június 14.” Tovább olvasása

Gercse imaest elmarad, pesthidegkúti imaközösség Trianon emlékére

Kedves Testvérek!

A járványhelyzetre tekintettel a június 11-re tervezett gercsei ökumenikus imaest elmarad. A most már hagyománnyá váló Pünkösd utáni csütörtöki alkalmon testi valónkban nem lehetünk együtt a gercsei templom szűk belső terében. Lelki közösségben azonban összekapcsolódhatunk egy közös imádságban mi hidegkúti, solymári, nagykovácsi keresztények.

“Gercse imaest elmarad, pesthidegkúti imaközösség Trianon emlékére” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán Pünkösd ünnepi igehirdetése, 2020. 05. 31.

Pünkösd ünnepe

ApCsel 2, 1-13

 Pesthidegkút, 2020. május 31.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Pünkösd ünnepére az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk ApCsel 2,1-13-ban a következőképpen: „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: Édes bortól részegedtek meg(ApCsel 2,1-13).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Pünkösd van tehát. Amely a keresztyén egyházakban a Szentlélek kitöltésének és az egyház megalakulásának ünnepe. Hiszen Péter apostol prédikációját követően háromezer lélek csatlakozott hozzájuk, azaz a tanítványokhoz, és ezzel létrejött az első gyülekezet. “Veperdi Zoltán Pünkösd ünnepi igehirdetése, 2020. 05. 31.” Tovább olvasása

Turi Krisztina Pünkösd ünnepi igehirdetése, 2020. 05. 31.

Pünkösd ünnepe
2020. május 31.

János 14,16-21
“16én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: 17az igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.
18Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. 19Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. 20Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. 21Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat.”

Szeretett Testvérek a Krisztus Jézusban!

Pünkösd, Lélek, tűz…az ünnep, ami arról szól, mit is jelent, amikor beáramlik újra az élet, felismerésekre juttat, formál és mozdít.
Ha felidézzük a mögöttünk lévő évek ünnepeit, biztosan vannak emlékeink különlegesen szép karácsonyokról, húsvéti találkozásokról, lehet, hogy éppen a hajnali csendben – de vajon vannak-e pünkösdi megéléseink, amelyek meghatározóak? Az idei Pünkösd lehet, hogy sokunk emlékezetében úgy marad majd meg, hogy a nyitás, a reménység, az újra induló élet ebben az évben ehhez az ünnephez kapcsolódott. “Turi Krisztina Pünkösd ünnepi igehirdetése, 2020. 05. 31.” Tovább olvasása

Verasztó Teodóra igehirdetése, 2020. 05. 10.

ApCsel 16,25-34

„Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: „Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk!” Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé; majd kivezette őket , és ezt kérdezte: „Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?” Ők pedig így válaszoltak: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben.”

Pál és Szilász börtönben tanúsított magatartása, hozzáállása irányadó lehet a mi számunkra is, akik most karanténban vagyunk és bizonyos értelemben, mértékben korlátozva van a szabad mozgásunk. Pál és Szilász éneklése a börtönben felhívja a figyelmünket arra, hogy az éneklésnek, Isten dicséretének mindig helye van, minden nehéz helyzetben, akár börtönben, akár karanténban. Egészen megdöbbentő ez a hozzáállás, hogy Pál és Szilász méltatlankodás, harag és zúgolódás helyett inkább imádkozni kezdtek és énekkel dicsőítették Istent. Pál és Szilász énekelt és imádkozott ebben a helyzetben. Csodálatra méltó, hogy felhasogatott háttal, sok sajgó sebbel Istent dicsérték a börtönben, nem azokat szidták, akik ide küldték őket, hanem énekeltek. “Verasztó Teodóra igehirdetése, 2020. 05. 10.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán cantate vasárnapi igehirdetése, 2020. 05. 10.

 

Húsvét után negyedik vasárnap

ApCsel 16, 25-34

 Pesthidegkút, 2020. május 10.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Húsvét után a negyedik vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk az ApCsel 16,25-34-ben a következőképpen: „Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk! Ekkor az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé; majd kivezette őket, és ezt kérdezte: Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben(ApCsel 16,25-34).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Húsvét ünnepe után, immár a negyedik vasárnap is elérkezett. S ma, a megváltott, pásztorolt és ujjongó gyülekezet után, az éneklő gyülekezet áll a középpontban. Fölfelé ha tekintünk, ott ragyog még a feltámadás dicsősége, és megváltásunk öröme. De a gyülekezet figyelme lassan a földre irányul, és előre fordul. Várja a megígért Pártfogót, a Szentlélek kitöltését, hogy abból merítsen hitet, bölcsességet és erőt földi élete, szolgálata folytatásához. “Veperdi Zoltán cantate vasárnapi igehirdetése, 2020. 05. 10.” Tovább olvasása

Fodor Viktor igehirdetése hangfelvételről Jubilate vasárnapján, 2020. 05. 03.

Kedves Testvérek!

Fogadjátok szeretettel a vasárnapi igehirdetést. A hangfelvételt a 2019. júniusi konfirmációs istentiszteleten készült képekkel illusztráltuk. Reméljük hamarosan személyesen is hallgathatjuk Isten igéjét templomunkban.