Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. 04. 19.

Húsvét után első vasárnap

Zak 8, 6-8

Pesthidegkút, 2020. április 19.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Húsvét után az első vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk a Zakariás 8, 6-8-ban, a következőképpen: „Ezt mondja a Seregek Ura: Bár lehetetlennek tartja a megmaradt nép, hogy ez így legyen abban az időben, az én számomra ez mégsem lehetetlen – így szól a Seregek Ura. Ezt mondja a Seregek Ura: Íme, én kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről. Hazahozom őket, és Jeruzsálemben laknak; az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, valósággal és igazán(Jn 12,12-19).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Húsvét után, az első vasárnapon, a feltámadott Jézus Krisztus, mint az új élet Teremtője áll előttünk. Húsvéttal mindenképpen valami új kezdődött. Erre mutat a mai vasárnap neve is: „Quasi modo geniti”, azaz „Mint újszülött csecsemők”.

Ez az elnevezés pedig, Péter első leveléből ered, amely a második fejezet elején ezt írja: „Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr(1Pét 2,1-3).

Az első gyülekezetekben, az új, s nyilván felnőtt keresztyének, akik Húsvétkor részesültek a keresztség szentségében, szombaton tették le fehér ruhájukat. S másnap, az ünnep utáni első vasárnapon, már a gyülekezet új tagjaiként vettek részt az istentiszteleten, és részesültek először az úrvacsora szentségében. Megőrizve, és tovább hordozva a húsvéti evangélium örömhírét.

Mindezek után, a mai vasárnap bevezető zsoltára, így foglalja össze az istentisztelet alaphangját, valamint mondanivalóját: „Mint a most született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Szeretem az Urat, mert meghallgat, meghallgatja könyörgésem hangját. Megmentette lelkemet a haláltól, lábamat az elbotlástól: ezért az Úr színe előtt fogok járni az élők földjén”.

De forduljunk immár Zakariás próféta könyve felé! Pontosan tudjuk, hogy beszédei Krisztus előtt 520 és 518 között hangzottak el. Vagyis a babiloni fogságból való szabadulás után, de még a jeruzsálemi templom újjáépítése előtt. Izrael maradéka hazatért tehát a száműzetésből (karanténból), és nagy lelkesedéssel állt neki az új kezdetnek, az újjáépítésnek.

De nagy nehézségekkel is szembe kellett nézniük. Egy elpusztított országban elhelyezkedni, otthont, megélhetést találni, nem könnyű feladat. Ráadásul a hazatértek nagyobb része már a fogságban született, így helyismeretük sem volt. A magukkal hozott anyagi tartalékok sem voltak végesek. Ráadásul, a várt, kedvező változások sem mutatkoztak, amelyek Izrael kibontakozását vetítenék előre: mintha Isten is csendben maradt volna. Ebből is adódik, hogy hiányzott a lelki erő és akarat a templom újjáépítésének elkezdéséhez.

S akkor, egyszer csak megszólal Zakariás próféta, és így hirdeti Isten jó hírét, közvetlenül az igénk előtt: „Ezt mondja az Úr: Visszatérek a Sionra, és Jeruzsálemben fogok lakni. Akkor Jeruzsálemet igaz városnak nevezik, a Seregek Urának a hegyét pedig szent hegynek. Ezt mondja a Seregek Ura: Fognak még öregemberek és öregasszonyok üldögélni Jeruzsálem terein, és mindegyiknek bot lesz a kezében, mert magas kort érnek meg. A város terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken(Zak 8,2-5).

Nem más ígéret ez, mint hogy tartós béke lesz az országban. Az idősek olyan magas életkort fognak megérni, hogy csak bottal tudnak már járni. A fiatalok pedig játszi örömmel várják életük beteljesedését. S mindennek a záloga az, Isten visszatér a Sionra, És Jeruzsálemben fog lakni népével.

S mielőtt most folytatnám Zakariás könyvét a mai igénkkel, egy másik ige is eszembe jut, éspedig a Jelenések könyvéből: „Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!”(Jel 21,3-5).

Azt gondolom, szembetűnő a hasonlóság! Mert mindkettő egy új kezdetről szól. Az új kezdet pedig Isten beavatkozásának, cselekvésének következménye.

S íme, ezzel kezdődik a mai igénk: „Ezt mondja a Seregek Ura: Bár lehetetlennek tartja a megmaradt nép, hogy ez így legyen abban az időben, az én számomra ez mégsem lehetetlen – így szól a Seregek Ura(Zak 8,6).

Az ember erőtlensége, tehetetlensége, természetesen nem szabhat határt Isten hatalmának. Mert Istennek minden lehetséges! Már Ábrahámnak ezt mondta Isten: „Van-e valami lehetetlen az ÚR számára? Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának(1Móz 18,14). Jézus pedig, a gazdag ifjú meghátrálása után, amikor tanítványai azt kérdezték: akkor ki üdvözülhet, így tanította őket: „Az embereknek lehetetlen, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges(Mk 10,27).

Mert Istennek az sem volt lehetetlen, hogy egyszülött Fiát feltámassza a harmadik napon!

De olvassuk csak tovább Zakariás próféta beszédét: „Ezt mondja a Seregek Ura: Íme, én kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről. Hazahozom őket, és Jeruzsálemben laknak; az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, valósággal és igazán(Zak 8,8-9).

Jézus, amikor tanítványai a nagy megpróbáltatás idejéről kérdezték, ezt mondta nekik: „És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És ő elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig(Mt 24,30-31).

Jézus visszajövetele pedig, megint egy új kezdet! Amikor megjelenik az új ég és az új föld, amelyen már nem lesz helye a bűnnek! Mert a Jelenések könyvéből az előbb vett idézet így folytatódik: „És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz(Jel 24,6-7).

Hiszen Istennek semmi sem lehetetlen. Az sem, hogy végtelen szeretetéből megváltsa a bűnös embert mégpedig egyetlen Fia, Jézus Krisztus által. Mert Isten igazán és valósággal a mi Atyánk. Az volt a teremtésünktől fogva, Atyánk ma is, és minden embernek Atyja akar lenni örökre!

S ha most önmagunkra nézünk, akkor azt látjuk, hogy mi is éppen valami szorongatott helyzetben vagyunk. Azt nem gondolhatjuk, hogy Isten nem tud a koronavírusról, hiszen Ő mindent tud. De, minthogy Isten csak jót akar, mert szeret, így mi egyedül azt kérdezhetjük, hogy miért engedte meg ezt a csapást az életünkben? Minden esetre, egyfajta fogságban vagyunk. Nem mehetünk oda, ahova akarunk, nem csinálhatjuk azt, amit eddig is tettünk és szeretnénk folytatni, korlátozás nélkül. Egy azonban biztos. Egy vírus, ez a parányi, szabad szemmel nem is átható élőlény (teremtmény) megállított bennünket. Megszűnt a mindennapi rohanás, az élvezetek hajhászása, a mindenáron való szerzésre igyekvés – hiszen az emberiség nagy részét ez jellemzi. S talán egy kicsit a Földünk is fellélegzik.

S nekünk, akik Jézus visszajövetelét várjuk, a böjt most sokkal több és jobb lehetőséget biztosított az önvizsgálatra, befelé fordulásra. Ezért talán a húsvéti örömünk is nagyobb, teljesebb volt. Ráadásul bízhatunk Istenben, hogy elveszi rólunk ezt a betegséget, és új kezdetet ad nekünk. Remélem, hogy lesznek olyanok, talán többen is, akiket megrendít a mostani helyzet, és megtérnek Istenhez. Mert hiszem, hogy az új élet Teremtője ma is él, és ma is munkálkodik. Nélküle nem történik semmi. Nélküle nincs új élet sem. De vele miénk minden, miénk az örök élet!

                                                            Ámen

Imádkozzunk!

Urunk, Istenünk, aki a halálból az életre keltetted Krisztust, a mi Megváltónkat, hogy új élet Teremtője legyen: törd meg bennünk a bűn hatalmát, hogy új teremtés legyünk Krisztusban, és az ő szeretete szorongasson minket, hogy többé ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt. Adj erőt azoknak, akikre most életek vannak bízva: orvosoknak és ápolóknak a kórházakban, vezetőknek és gondozóknak a szeretetotthonokban. Adj erőt azoknak, akiknek nehéz a megváltozott életkörülményeket elhordozni. És hozd el az új kezdetet.                              Ámen

Énekek: 388 5 222 255

You may also like...