Általános tisztújítás, március 10. vasárnap 10:30

„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőjévé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett” (ApCsel 20,28)

Egyházunkban 6 évente általános tisztújítást kell tartani, amelynek során a gyülekezetekben és minden egyházkormányzati szinten minden tisztségviselőt – kivéve a lelkészt és a püspököt – meg kell választani. Ez most 2024 évben esedékes. Gyülekezetünkben 2024. március 10-én, a vasárnapi istentiszteletet követő közgyűlésen kerül sor az általános tisztújításra.

A választást egyházunk 2005. évi IV. törvénye szabályozza, amely megtalálható egyházunk zsinatának honlapján: http://zsinat.lutheran.hu/torvenyek/hatalyos-toervenyek

Választanunk vagy újraválasztanunk kell az alábbi tisztségviselőket.

Felügyelő – aki a lelkésszel együtt egyházközségünk vezetője, (ők ketten alkotják a gyülekezet elnökségét), joga és kötelessége ügyelni az egyházközség működési feltételeire, segíteni a gyülekezeti munkát, figyelemmel kísérni és irányítani a személyi, anyagi és jogi természetű ügyek intézését, és hivatalból presbiter is.

Gondnok – akit az egyházközség anyagi és dologi ügyeinek intézésére választ, elsősorban az épületek állapotáért, a karbantartásokért és a felújítási feladatokért felelős.

Számvevőszéki elnök és számvevők (1 + 2 fő) – akiknek feladata, hogy az egyházközség pénzkezelését és számadásait ellenőrizzék, arról jelentést tegyenek, ill. a szükséges esetekben intézkedjenek.

Jegyző – aki a közgyűlések, képviselő-testületi ülések, valamint a presbiteri ülések jegyzőkönyveit vezeti, és nyilvántartja a határozatokat és döntéseket.

Egyházmegyei küldött – a presbiterek közül azok, akik az egyházmegye fórumain képviselik gyülekezetünket.

Kántor – aki a lelkész munkatársaként az egyházközség területén az egyházi ének és zene vezetésének szolgálatát ellátja.

Könyvelő – aki az egyházközség gazdálkodási, pénzügyi feladatait végzi a hatályos pénzügyi és számviteli törvényeknek megfelelően.

Pénztáros – aki az egyházközség pénzkezelését végzi.

Presbiterek – összesen maximum 9 fő (a lelkész, a felügyelő és a másodfelügyelő automatikusan tagjai a presbitériumnak), akik a gyülekezet életét érintő kérdésekben a gyülekezet tagjait képviselik, és a szükséges döntésekben részt vesznek, továbbá a gyülekezeti élet egy-egy területéért ‑ írásban is ‑ felelősséget vállalnak. A presbiterek átfedéssel elláthatják a fenti tisztségeket is.

Minden jelöléssel és választással kapcsolatos egyházjogi kérdésben forduljanak a testvérek bizalommal a Jelölő Bizottság tagjaihoz

Lelki üzenet: Imádságban hordozzuk gyülekezetünket, keressük azokat a testvéreket, akik hitükből fakadóan tenni tudnak a gyülekezet életéért!

A jelölő bizottság tagjai:

Fodor Viktor               06 20 824 7011, fodorviktoristvan@gmail.com

Korényi Zoltán           06 30 383 0582, korenyi.z77@t-online.hu

Dobóné Kiss Ildikó 06 20 7703 087, ildiko.d.kiss@gmail.com

Pongrácz Gábor 06 30 279 7191, gabor.pongracz@freemail.hu

You may also like...